เครื่องมือรายงานการฉ้อฉลทางออนไลน์ – อ่านแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 2: อ่านแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้อำนาจของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลนี้จะนำไปใช้เพื่อติดตามผลเกี่ยวกับข้อมูลเบาะแส เพื่อกำหนดว่ามีองค์ประกอบของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโครงการแรงงานต่างชาติชั่วคราวหรือไม่ และหากเกี่ยวข้อง จะมอบข้อมูลให้แก่แผนงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ ข้อมูลอาจมีการส่งต่อไปยังสำนักงาน Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), หน่วยงาน Canada Border Service Agency (CBSA) หรือ หน่วยงาน Employment and Social Development Canada (ESDC) ในกรณีที่เบาะแสเกี่ยวข้องกับหนึ่งในโครงการที่องค์กรเหล่านี้ดูแลอยู่

ข้อมูลที่คุณให้จะเป็นโดยสมัครใจ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการติดต่อใด ๆ ที่คุณอาจมีกับรัฐบาลของแคนาดาในปัจจุบันหรือในอนาคต

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวคุณให้กับเรา หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราอาจติดต่อคุณเพื่อขอให้อธิบายถ้อยคำให้ชัดเจน หรือ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่คุณให้จะได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ Service Canada มีภาระผูกพันที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะใช้มาตรการทั้งหมดอย่างสมเหตุสมผล เพื่อปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ข้อมูลที่อาจระบุตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส และ แม้แต่ข้อมูลที่อาจชี้แสดงถึงความมีอยู่ของผู้แจ้งเบาะแส

นอกจากนี้ บุคคลมีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไขให้ถูกต้อง และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: การเข้าถึงข้อมูล

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

รัฐบาลแคนาดา, หน่วยงาน Employment and Social Development Canada และองค์กร Service Canada (SC) มุ่งมั่นที่จะให้บริการเว็บไซต์แก่ผู้เยี่ยมชมที่เคารพต่อความต้องการที่หลากหลายของประชากรชาวแคนาดา รวมถึงสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายลิขสิทธิ์

เราจะรับรองว่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามอบให้นั้นตรงตามมาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัว การรักษาข้อมูลความลับ และความมั่นคงปลอดภัยอันเข้มงวดที่กฎหมายบัญญัติไว้ และที่ประชากรชาวแคนาดาคาดหวังจากเราให้คงอยู่ต่อไป

Service Canada ใช้ระบบไฟร์วอลล์ระดับองค์กรในการปกป้องเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจากการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้จะไม่ถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัยบนระบบคอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหาก ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงผ่านทางอินเทอร์เน็ต

โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่ Service Canada ยึดมั่นปฏิบัติตามสำหรับกิจกรรมทางออนไลน์ทั้งหมด

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: