Ang Online na Pagsumite ng Impormasyon Tungkol sa Pandaraya– Pag-aralan ang pagpapahayag ng pagka-pribado

Hakbang 2: Pag-aralan ang pagpapahayag ng pagka-pribado

Abiso ng Pagka-pribado

Ang personal na impormasyon ay kinokolekta sa ilalim ng kapangyarihan ng Ordinansa ng Pagka-pribado.

Ang impormasyon ay gagamitin para maimbestigahan ang pagsisiwalat upang malaman kung mayroong isang insidente ng hindi pagsunod sa batas ukol sa Programa ng Pansamantalang Banyagang Manggagawa, at kung naaangkop, ibibigay ito sa nararapat na programa ng pagsunod para sa angkop na pagpapatupad na pagkilos. Ang impormasyon ay maaari ring isangguni sa Imigrasyon, Mga Refugee at Pagkamamamayan ng Canada (Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC), sa Ahensiya ng Serbisyo sa Hangganan ng Canada (Canada Border Service Agency o CBSA) o sa Pagtrabaho at Panlipunang Kaunlaran sa Canada (Employment and Social Development Canada o ESDC) sa pangyayaring ang impormasyon ay may kaugnayan sa isa sa mga programa na kanilang pinangangasiwaan.

Ang impormasyon na iyong ibibigay ay boluntaryo; hindi ito makaaapekto sa alinman sa iyong mga pakikipag-ugnayan (kung mayroon man) sa Gobyerno ng Canada sa kasalukuyan o sa panghinaharap.

Hindi ka obligado na bigyan kami ng impormasyon tungkol sa iyong sarili. Kung ninais mong ibigay ang iyong personal na impormasyon, maaari ka namin kontakin upang mapaliwanagan ang mga pahayag o kaya ay humiling ng karagdagang impormasyon. Ang anumang personal na impormasyong iyong ibibigay ay protektado sa ilalim ng pederal na LOrdinansa ng Pagka-pribado. Karagdagan pa dito, ang Service Canada ay may legal na obligasyon na gawin ang lahat ng mga responsableng pagkilos upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong nagsumite ng impormasyon, ang mga impormasyon na maaaring magpahiwatig ng pagkakakilanlan ng isang taong nagsumite ng impormasyon, at kahit pati na rin impormasyon na maaaring magpahiwatig na mayroong isang taong nagsumite ng impormasyon.

Ang mga tao ay may karapatan na makuha, maitama, at maprotektahan ang kanilang personal na impormasyon sa ilalim ng Ordinansa ng Pagka-pribado: Ang Pagkuha ng Impormasyon.

Impormasyon Tungkol sa Seguridad

Nakatuon ang Gobyerno ng Canada, Pagtrabaho at Panlipunang Kaunlaran sa Canada at ang Service Canada (SC) na mabigyan ang mga bisita nito ng mga Web site na may respeto sa mga magkakaibang pangangailangan ng mga Canadian, at pati na rin ng mga batas ukol sa pagka-pribado at karapatang magpalathala (copyright).

Sisiguraduhin namin na patuloy na matutugunan ng mga serbisyong elektroniko na iniaalay namin ang mahigpit na pamantayan ng pagka-pribado, pananatilihing lihim, at mga seguridad na hinihiling ng batas at inaasahan mula sa amin ng mga Canadian.

Gumagamit ng pang-korporasyong mga firewall ang Service Canada upang maprotektahan ang aming mga Web server sa mga hindi pinahihintulutang pagpasok doon. Ang anumang personal na impormasyon na iyong ibibigay ay hindi nakalagay sa mga server na ito; aming protektadong itinatago ang iyong personal na impormasyon sa isang kahiwalay na sistema ng computer na hindi direktang makukuha sa pamamagitan ng Internet.

Sumangguni sa Mga Tuntunin ang Kundisyon (Terms and Conditions) para sa mga patakaran at pagsasagawa na sinusunod ng Service Canada para sa lahat ng mga online na aktibidad.

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: