Ang Online na Pagsumite ng Impormasyon Tungkol sa Pandaraya– Ano ang dapat ipadala sa amin

Hakbang 3: Ano ang dapat ipadala sa amin

Matutulungan kami ng mga sumusunod na impormasyon para malaman kung dapat kaming magsimula ng isang imbestigasyon, audit, o iba pang aksiyon:

 • Lugar at pangalan ng negosyo o pangalan ng organisasyon (kung naaangkop)
 • Ang (mga) pangalan -- at impormasyon kung papaano sila maaaring ma-contact -- ng mga pinaghihinalaang nang-aabuso o nagsasamantala sa programa, kabilang ang kanilang address at email, atbp. pangalan ng mga taong kasangkot (kung alam)
 • Ang uri ng pang-aabuso na iyong pinaghihinalaan na may kaugnayan sa sitwasyon na ito:
  • ang katayuan ng residente (resident status)
  • pang-aabuso ng empleyado, pananakot, ang hindi pagbigay ng pasaporte o suweldo, atbp.
  • kakaiba/maling hanapbuhay
  • ang puwersahang pagtanggal ng mga Canadian
 • Mga detalye tungkol sa iyong mga napagmasdan
 • Mga dokumentong may kaugnayan: may nakita ka bang mga dokumento?
 • Ang iyong pangalan at numero ng telepono (hindi kailangang ibigay: maaari kang manatiling hindi makikilala); kung mangangailangan kami ng karagdagan pang impormasyon, maaari ka ba naming ma-contact?

Posibleng hindi nasasaiyo ang lahat ng mga iminumungkahing impormasyon, gayunpaman ang pag-sumite ng pinakamaraming detalye hangga't maaari ay magbibigay sa amin ng kakayahan na gawin ang nararapat na aksiyon upang matugunan ang paksang ito.

Para sa dahilan ng pagiging kompidensiyal, pagmasdan po lamang na hindi kami magbibigay ng anumang pagtugon o kaya ay magbibigay sa iyo ng balita tungkol sa anumang nangyari bilang resulta ng impormasyon na iyong isinumite. Makasisiguro po kayo na lubos na seryoso naming isinasaalang-alang ang lahat ng mga pag-uulat tungkol sa mga posibleng pagsasamantala o pang-aabuso.

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: