Para sa mga dayuhang manggagawa: Alamin ang mga karapatan mo

From: Employment and Social Development Canada

Sa Canada, pinoprotektahan ng batas ang mga karapatan ng lahat ng manggagawa. Maaari kang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga batas sa pagtatrabaho at sa mga karapatan mo sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong nakalista sa ibaba ayon sa probinsya at teritoryo kung saan ka nagtatrabaho.

Mga tanggapan para sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho

Makipag-ugnayan para sa mga alalahanin tungkol sa mapanganib na trabaho o kaligtasan sa trabaho

Alberta
1-866-415-8690
British Columbia
1-888-621-7233
Manitoba
1-855-957-7233
New Brunswick
1-800-222-9775
Newfoundland and Labrador
1-800-563-5471
Northwest Territories
1-800-661-0792
Nova Scotia
1-800-661-0792
Nunavut
1-800-952-2687
Ontario
1-877-202-0008
Prince Edward Island
1-800-237-5049
Quebec
1-844-838-0808
Saskatchewan
1-800-567-7233
Yukon
1-800-661-0443

Mga tanggapan para sa Mga pamantayan sa pagtatrabaho

Makipag-ugnayan para sa mga problema sa sweldo o iyong mga oras ng pagtratrabaho

Alberta
1-877-427-3731
British Columbia
1-800-663-3316
Manitoba
1-800-821-4307
New Brunswick
1-888-452-2687
Newfoundland and Labrador
1-877-563-1063
Northwest Territories
1-888-700-5707
Nova Scotia
1-888-315-0110
Nunavut
1-877-806-8402
Ontario
1-800-531-5551
Prince Edward Island
1-800-333-4362
Quebec
1-800-265-1414
Saskatchewan
1-800-667-1783
Yukon
1-800-661-0408 ext. 5944

Para sa pulisya, bumbero, ambulansya o agarang tulong, tumawag sa 9-1-1.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga karapatan ng mga dayuhang manggagawa sa Canada o upang mag-ulat ng pang-aabuso, bumisita sa: canada.ca/foreign-worker-rights

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: