Pagpapalawak sa Sistema ng Biometrics

Simula sa tag-init ng 2018, kapag mag-a-apply ka para sa isang visitor visa, permit sa pag-aaral o pagtatrabaho (maliban sa mga U.S. nationals), o permanenteng paninirahan kakailanganin mong magbigay ng iyong mga fingerprint at larawan. Upang mabigyang-daan ang repeat travel sa Canada, kakailanganin lang ng mga aplikante para sa isang visitor visa, permit sa pag-aaral o pagtatrabaho na ibigay ang kanilang biometrics nang isang beses bawat 10 taon.

Ano ang mangyayari pagdating mo

Tungkol sa mga inspection kiosk sa mga pangunahing paliparan sa Canada at paano namin kukumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan sa iba pang port of entry.

Alamin ang tungkol sa pagsiyasat sa biometrics

Makakuha ng mga sagot sa iyong mga tanong

Mga karaniwang tanong tungkol sa pagbigay ng mga fingerprint at larawan kapag nag-a-apply ka para pumunta sa Canada.

Tingnan ang lahat ng tanong tungkol sa biometrics

Mga impormasyon tungkol sa biometrics

Sino ang kailangang magbigay ng biometrics, mga exceptions, gaano kadalas, magkano ito.

Tingnan ang mga detalye

Pagprotekta sa privacy ng mga aplikante

Paano namin poprotektahan ang seguridad at privacy ng iyong impormasyon, at pamamahagi ng impormasyon sa mga partner na bansa.

Alamin kung paano pinoprotektahan ang impormasyon

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: