Pagpapalawak sa Sistema ng Biometrics

Simula sa tag-init ng 2018, kapag mag-a-apply ka para sa isang visitor visa, permit sa pag-aaral o pagtatrabaho (maliban sa mga U.S. nationals), o permanenteng paninirahan kakailanganin mong magbigay ng iyong mga fingerprint at larawan. Upang mabigyang-daan ang repeat travel sa Canada, kakailanganin lang ng mga aplikante para sa isang visitor visa, permit sa pag-aaral o pagtatrabaho na ibigay ang kanilang biometrics nang isang beses bawat 10 taon.

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: