Ang mangyayari pagdating mo sa Canada

Pagdating mo, susuriin namin ang iyong pagkakakilanlan upang tiyakin na ikaw rin ang taong naaprubahang bumiyahe sa Canada.

Ang paraan ng paggawa nito ay nakasalalay sa kung saan ka sa Canada papasok.

  • Sa 8 pangunahing airport sa Canada
  • Sa maliliit na airport at lahat ng land port of entry
    • maaaring suriin ang iyong mga fingerprint kung ire-refer ka namin sa ikalawang inspeksyon (secondary inspection), kung saan gagamit ang isang opisyal sa mga serbisyo ng border (border services officer) ng device para sa pag-verify ng fingerprint upang suriin ang iyong mga fingerprint

Pagpasok sa Canada

Mga bisita, estudyante at manggagawa

Kung papasa ka sa pagsusuri ng pagkakakilanlan at matutugunan mo ang mga kinakailangan sa pagpasok, lalagyan ng border services officer ng stamp ang iyong passport o ipapaalam niya sa iyo kung gaano ka katagal maaaring manatili sa Canada. Kadalasan, papayagan kang manatili sa Canada nang hanggang 6 na buwan.

Sa ilang sitwasyon, maaaring limitahan o pahabain ng officer ang iyong panahon sa Canada upang masaklawan ang nakaplanong layunin ng pagbisita mo. Magtanong kung hindi ka sigurado sa isang bagay.

Mga permanenteng residente

Kung nag-apply ka para sa permanent residence sa labas ng Canada at dumating ka sa Canada sa unang pagkakataon, tingnan ang mga kinakailangan sa pagpasok para sa iyong programa upang madagdagan ang nalalaman tungkol sa proseso:

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: