Paano ibigay ang iyong mga fingerprint at larawan (biometrics)

Tiyakin na kailangan mong ibigay ang iyong biometrics

 • Kung mag-a-apply ka sa unang pagkakataon, kailangan mong ibigay ang iyong biometrics maliban na lang kung hindi ka kasali sa mga dapat magbigay nito
 • Kung naibigay mo na dati ang mga ito bilang bahagi ng aplikasyon para sa isang visa ng bisita (visitor visa), permiso para sa pag-aaral (study permit) o permiso para sa pagtatrabaho (work permit)
  • posibleng may bisa pa ang iyong biometrics data
  • kung ganoon, hindi mo kailangang ibigay muli ang iyong biometrics para sa isang bagong aplikasyon
  • alamin kung may bisa pa ang iyong biometrics

Pumunta sa isang opisyal na lokasyon upang ibigay ang iyong biometrics

Kapag natanggap mo na ang liham mula sa amin na nagsasabing kailangan mo ng biometrics, kailangan mong pumunta nang personal sa isang opisyal na lokasyon ng serbisyo para sa pangongolekta ng biometrics.

Sa labas ng Canada

Port of entry ng Canada

 • Available lang para sa
  • mga naghahabol ng asylum, at
  • mga aplikante para sa work o study permit na kwalipikadong mag-apply sa port of entry

Sa Canada

 • Sa mga piling lokasyon ng Service Canada, simula sa unang bahagi ng 2019.

Upang madagdagan ang nalalaman tungkol sa biometrics, tingnan ang Mga fact tungkol sa biometrics at ang mga madalas itanong tungkol dito.

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: