Pagprotekta sa privacy ng mga aplikante

Lubos na pinahahalagahan ng Pamahalaan ng Canada ang mga obligasyon nito sa privacy at seguridad.

Nakikipagtulungan kami sa Tanggapan ng Komisyonado sa Privacy ng Canada (Office of the Privacy Commissioner of Canada) upang tiyaking nakakakuha ng angkop na proteksyon ang iyong personal na impormasyon kapag kami ay nangongolekta, gumagamit at nagbabahagi ng impormasyong nasa biometrics.

Ang mga serbisyo sa pangongolekta ng biometrics ng IRCC ay sumasailalim sa mga malawakang pamantayan sa paghahatid ng kalidad at serbisyo kaugnay ng impormasyon upang siguruhin ang seguridad, privacy at proteksyon ng personal na impormasyon.

May mga isinasagawang teknikal na pag-iingat upang tiyaking kinokolekta, iniimbak at ipinapasa ang iyong impormasyon nang secure sa tulong ng encryption. Pinipigilan ng mga hakbang na ito ang walang pahintulot na pag-access sa iyong impormasyon.

Dine-delete ang iyong impormasyon sa sistema ng pangongolekta kapag naipasa na ito sa Sistema ng Pagkakakilanlan sa Biometrics para sa Imigrasyon ng Canada (Canadian Immigration Biometrics Identification System).

Ibabahagi lang ang iyong impormasyon sa mga kasosyong bansa sa paraang nakaayon sa mga batas sa privacy, kalayaang sibil at karapatang pantao, pati na rin sa Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: