Canada nask'athé tsąmba ɂerihtł'is koę ha senįt'a

Formats substituts

Sur cette page

Canada nask’athé tsąmba ɂerihtł’is koę ha senįt’a $500 Theɂą sı neyasé ba yunadhe ha senı̨ɂa

Dënetthıkuı ́ nelı̨ dé, neyası ́ ba hotıe ɂasıe nezų horı̨lɂı̨h ha ɂası ɂereltsı ́ ha. K’adąné neyasé ɂerıhtł’ıs koę ɂenat’e dé ɂałų ɂerıhtł’ıs koę nedhe nadher horelɂı̨h dąlı̨ ghą. Ɂeją̨́ nąné hoɂá Government Canada hots’ı̨ nets’enı̨ ghonı̨ neyası ́ ba tsąmba senı̨ɂą horı̨lɂı̨h dé Registered Education Savings Plan tsąmba ɂerıhtl’ıs koę ha senı̨t’a (REEE hulyé).

Ku ɂëdłaghé hats’edı ́ ɂa Canada Learning Bond k’ı?

Ku ɂëdırı tsąmba Canada ɂerıhtł'ıs koę ha theɂą k'ı 500 $ hanełt'e dëne ha theɂą sı neyası ́ ba senı̨ ɂá horı̨ lɂı̨ h dé yunadhé ha. Nı̨ h danelt'u neyası ́ 100 $ betł'at'a ha 15 beghaıyé hots'ęn. horelyų ɂëłełta hadé neyası ́ k'asjęnę 2,000 $ ba theɂą ha ɂëdırı REEE hulyé.

ɂası ɂëłk'ech'a ha theɂą sı ɂëdırı REEE hulyé hots'ı̨ tsąmba k'ı dëne ɂerıhtł'ıs koę hoketł'a nadher huto sųwǫłɂá huto dé ɂeyı ha bek'odhı ́ ɂësǫt'elé sı:

 • La ɂëłk'ech'a hereldęn ha apprentıcshıp hulyé;
 • CEGEP hulyé hu;
 • ɂëłk'ech'a ɂerıhtł'ıs koę nedhé hu;
 • la hereldęn ha ɂerıhtł'ıs koé; hutó
 • koę nedhé.

Ku seyası ́ ɂëdırı tsąmba Canada Learning Bond ha theɂą k’ı ́ t’oreldhı ́ ba hoɂą husą?

Neyası ́ ɂëdırı tsąmba ba theɂąsı ɂëdırı ɂası gharé boghedı ́ sı:

 • ɂëdırı dzı̨ne chu zaa January 1, 2004 k’e hutó tł’ąghe nǫk’enı̨yá dé;
 • Canada bekoę hółɂą;
 • ɂëdırı Social Insurance Number hulta tth’ı bets’ı̨ dé;
 • t’ok’e bekoę hoɂą sı ɂestunet’ı̨ne; ɂeyı chu
 • REEE hulyé t’a tsąmbe senı̨t’ą k’ı k’é bezı ́ theɂą dé.

Sekuı t’ą bek’onı̨, tsąmba dëne ts’ęn nanı̨ ɂeyı ląt’é sekuı k’ı Canada tsamba theɂą sı ba hųlı̨ sı sekuı kąt’u bets’edı ́ dé.

Ku ɂëdłaghe hats’edı ́ ɂa Registered Education Savings Plan tsąmba senı̨ t’á k’ı ́ (REEE hulyé)?

Ɂa ɂëdırı tsąmba senı̨t’á k’ı REEE hulyé k’ı ́ yunadhé ha senı̨ t’á sı bet’oreɂá ha nekoę hobası ́ neyasé ɂerıhtł’ıs koę ɂenat’é dé ɂerıhtł’ıs koę nedhé nadhér ha yet’orełthı ́ ha.

ɂa ɂëdırı tsąmba k'ı ɂeją Canada Learning Bond ye theɂą k'ı yunadhe ha tsąmba senı̨ t'a sı neyası ́ ba Government Canada hots'ı̨ ɂëdırı REEE hulyé ye nı̨ yı̨ ɂá sı nąnı sekuı ́ t'ą ɂëstudánet'ı̨ nı̨ sı ba. ɂeyı tsąmba k'ı nęn begharı̨ɂá hılé kulı ́ ɂësǫt'ehılé REEE hulyé ye yet'orelëłthı ́ ɂeją Learning Bond tsąmba yé theɂą ha.

ɂëdłąnt’e ɂá yunadhe ha tsąmba senęsɂá ha ɂá?

ɂı̨ łaghe tsąmba senı̨ t’á kulı ́ yunadhé be’oredhı ́ ha. ɂëdırı REEE hulyé nı̨ɂą dé, neyasé t’a yunadhé ɂası horelɂı̨h sı bets’ı̨nı̨ há. Ku ɂeyı datedhe t’a ɂeją Canada Learning Bond ye tsąmba theɂą k’ı, beye nęne xaré tsąmba senı̨ɂą dé ɂëdırı REEE yé tsąmba senı̨ɂá ha t’oho neyasé ɂerıhtł’ıs ɂenat’e dé ha, ɂeyı heł ɂeją Canada Education Savings Grant hulyé tth’ı tsąmba hųlı̨ sı bets’edı ́ ha.

Ku ɂëdłaghe hats’edı ́ ɂa Canada Education Savings Grant hulyé k’ı t’a tsąmba senı̨ t’a k’ı?

ɂa ɂëdırı tsąmba k’í Subvention canadienne pour l’épargne-études t’a tsamba dëne xa nı̨ t’á k’ı ́ ɂeyı tsąmba nıhts’ęn k’oldé Gouvernement du Canada hots’ı̨ dëne xa REEE hulyé ye nı̨ yı̨ ɂá sı neyası ́ bá. Nı̨h dąnełt’u k’asjęnę 500 $ nı̨łtth’ı ha, t’anełt’e nęn begharı̨ɂá sı REEE ye neyasé ba, ku tsąmba łą hılé nełtsı dé, bek’e ɂałų yek’e dáɂá ghonı̨ 100 $ hanełt’e REEE ye nı̨yı̨ɂá bek’onı̨ ha yunadhé ha. ɂıłąghé sekuı k’asjęnę 7 200 $ hanełt’é theɂą ha ɂeją Subvention canadienne pour l’épargne-études t’a tsąmba nı̨t’á k’ı REEE ye thęɂą ha ɂerıhtł’ıs koę ɂenat’é dé ha.

Ku ɂëdırı tsąmba sekuı ha senı̨ t’a k’ı ́ Canada Learning Bond hots’ı̨ honesı t’a Government Canada bets’ı̨ sets’edı ́ k’ı ɂa dué hané ha husą?

ɂa ɂëdırı tsąmba sekuı ha nı̨t’a k’I Canada Learning Bond hots’ı̨ chu ɂeją sekuı ha Canada Education Savings Grant hots’ı̨ dëne ts’ekı ́ k’ı honésı nets’édı ́ sı bǫ́łt’ehaılé dųhų Government Canada hots’ı̨ nets’édı ́ ɂá.

Ku ɂëdłąt’u ɂëdırı REEE seyası ́ ba bedaharestı̨ chu ɂej̨a hots’ı̨ Canada Learning Bond chu Canada Education Savings Grant tsąmba ha sesdé ɂá?

T'ok'é losı tsąmba koę hųlı̨ REEE hedaharı̨tı̨ ha neba hoɂąsı tsąmba koę bank huto credit union tsąmba koę hu, t'ą losı dëne heł tsąmba senı̨ɂá dëne dąlı̨ beł. Ku ɂeyı ɂëłk'ech'a tsąmba koę chu dëne ts'eranı̨ dëne k'ı REEE ha dënets'eranı̨ dëne sı.

T'atthe nełtsi 1 – neyası ba Social Insurance Number (SIN) ba senųlé la. Nanıhılé.,

ɂeją nanı le ts'ęn dųłtsı 1 800 O-Canada (1-800-622-6232), tsątsąne benı̨ hųlı̨ k'e nųłɂı̨h ɂeją canada.ca/socialinsurance-number t'ok'e ɂerıhtł'ıs snenelé ha Service Canada Centre hulye dëne ts'edı ́ ha nets'ını̨ lé hųlı̨ sı.

T'a na nełtsi 2 – nets'ı̨dhılé t'a dëne REEE hełtsı ́ huto seyılé hųłɂa la t'ą beł Canada Learning Bond ye

tsąmba nı̨ ɂá ha. Nąnı ́ dëne t'ą ɂedırı serálé REEE k'ı t'oho nets'ını̨ dé bets'ęn naı̨łnı̨ ha horeké ghonı̨ REEE selé ha neba, ɂa hotıe horıłker dezą ɂëdırı dëne neba seyılé REEE hotıe neba seyı ́ ha.

Ku ɂałų ɂëdırı tth'ı horı̨ké tth'ı ghonı̨:

 • Ku ɂëdırı tsąmba Bon d’études canadien chu ɂëdırı Canada Education Savings Grant hots'ı̨ hųlı̨ dé t'a hųlı̨ sı beghą horı̨łker hoɂą;
 • Ku t'a ɂëłk'ech'a REEE hųlı̨ sı chu t'a ɂëłk'ech'a hųlı̨ sı (ɂı̨ łarı ́ koę hutó, tthęne hutó dëne heł hú) konelá dé t'at'u nezų sı bası ́ ghą horųłker lá;
 • Ku t'a tsąmba senı̨ t'á k'ı ́ t'a ɂëłk'ech'a tsąmba hereltsı ́ sı bası ́ ghą horųłker; chu
 • t'a bets'ęn nanı ́ chu ɂı̨ ghą hı̨ łchú dé t'anełt'e bek'e nanı̨ hú.

Ku ɂałų beghą horusker nı̨dhęn dé hutó t'ą dëne ɂëdırı REEE ha nets'edı ́ walı ́ sı ɂeją nųłɂı̨ h la REEE bası ɂeją Canada.ca k'é.

T'a taghe nełtsı 3 – REEE hodaharųtı̨ la. ɂa t’a dëne ɂëdırı hobası ́ nets’enı ́ REEE hots’ı̨ dëne ɂëdırı ɂerıhtł’ıs neł seyúlé lá: « Demande : Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) et Bon d’études canadien (BEC) ».

Ku ɂëdłók’é ɂałų beghą yatı hųlı̨ ɂá?

Gouvernement du Canada bets’I nanı ĺ é ɂeją
1 800 O-Canada (1-800-622-6232)
TTY: 1-800-926-9105
tsątsąné benı̨ hųlı̨ t’ok’é Centre Service Canada hųlı̨ sı negá.

ɂerıhtł’ıs ghelyel yé maıl:
Programme canadien pour l’épargne-études
Employment and Social Development Canada
140 Promenade du Portage, Phase IV,
Mailstop: Bag 4
Gatineau QC K1A 0J9

Agence du revenu du Canada (Agence du revenu du Canada ɂeją) ɂa ɂëdırı ıncome tax chu dëne ts’edı ́ ha honı ́ ɂeją nanılé dųłtsı ́ 1-800-959-8281

Agence de la consommation en matière financière du Canada (Agence de la consommation en matière financière du Canada chu ɂeyı ha dene ts’edı)́ t’at’u netsąmba hoghı̨łnı̨ ha dëne ts’edı ́ ɂeją nanılé ts’ęn dųłtsı ́ la 1-866-461-3222

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :