Ang pag-uulat ng pang-aabuso o pagsasamantala sa programa ng Pansamantalang Banyagang Manggagawa

De : Emploi et Développement social Canada

Pinoprotektahan ang integridad ng programa ng Pansamantalang Banyagang Manggagawa

Malakas naming hinihikayat na ang mga Canadian, mga tagapag-empleyo (employer) at ang mga pansamantalang banyagang manggagawa (temporary foreign workers) na ipaalam ang anumang mga posibleng kaso ng pang-aabuso sa Programa ng Pansamantalang Banyagang Manggagawa (Temporary Foreign Worker Program o TFWP) sa Gobyerno ng Canada. Kung may alam kang tao na inaabuso ang programa, sabihin po ito sa amin.

Ang mga tagapag-empleyo na nang-aabuso o pinagsasamantalahan ang TFWP ay maaaring mapasailalim ng mga parusang pang-kriminal kabilang na ang mga pagmumulta o pagpapakulong, o kaya mga administratibong mga kinahihinatnan tulad ng pagsususpinde, pagbabawi o pagbabawal ng pahintulot na makasali sa Programa.

Ang Service Canada ay mayroong iba't ibang mga pamamaraan ng pagpapatakbo tulad ng isang mahigpit na pamamahala ng pagtatasa ng epekto ng trabaho sa merkado, Pag-inspeksiyon sa mga Pagsunod ng mga Tagapag-empleyo, Pagsusuri, at mga Tagubilin ng Lupon ng Ministro upang mahadlangan, madiskubre at mapigilan ang pagsasamantala sa programa.

I-report ang Pang-aabuso

Upang makapagbigay ng mga detalye tungkol sa pagsasamantala o pang-aabuso na may kaugnayan sa TFWP, gamitin ang Online na Pagsumite ng Impormasyon Tungkol sa Pandaraya. Ito ay isang protektadong online na pamamaraan na may iba't ibang mga hakbang na dapat sundin para sa direktang pagsusumite ng iyong impormasyon sa amin, at walang sinumang makaaalam kung sino ka kung ito ang iyong ninanais. Lubos na seryosong isinasaalang-alang ng Service Canada ang pang-aabuso sa mga programang inihahandog nito. Kapag ang isang tao o negosyo ay tumanggap ng mga benepisyo sa pamamagitan ng pagbigay ng hindi totoo o makalinlang na impormasyon, ang integridad ng mga programang aming inihahandog ay nakokompromiso.

Ipinagtutugma ng Sangay ng Integridad ng mga Serbisyo (Integrity Services Branch) ang impormasyon na natatanggap ng Service Canada galing sa mga tao at pinag-aaralan nito ang mga iyon para malaman kung papaano ito nagkakaugnay-ugnay, kung gaano ito katotoo at pati na rin ang epekto nito upang malaman kung mayroong naganap na pang-aabuso o pagsasamantala na may kaugnayan sa Programa ng Pansamantalang Banyagang Manggagawa. Ang impormasyon na iyong ibinigay ay susuriin at ibibigay sa nararapat na opisina para sa karagdagan pang pagsusuri at/o aksiyon.

Ang Online na Pagsumite ng Impormasyon Tungkol sa Pandaraya ay isang protektadong online na pamamaraan na may iba't ibang mga hakbang na dapat sundin para sa pagsusumite ng isang pag-uulat ngunit hindi mo kinakailangang ipakilala ang iyong sarili.

Maaari mo ring ipaalam ang pinaghihinalaang pagsasamantala o pang-aabuso sa pamamagitan ng pagtawag sa aming walang bayad (toll-free) na Linya Para sa Pagsumite ng Kompidensiyal na Impormasyon sa Service Canada (Service Canada Confidential Tips Line) sa 1-866-602-9448, ipadala sa amin ang impormasyon sa pamamagitan ng liham sa koreo sa address na matatagpuan sa ibaba, o isumite ito sa iyong lokal na Sentro ng Serbisyo sa Canada (Service Canada Centre).

National Investigative Services
Integrity Services Branch
Service Canada
165 Hotel-de-Ville
6th Floor
Gatineau, Québec
K1A 0J2
Canada

Karagdagang impormasyon

Upang karagdagan pang malaman ang tungkol sa Programa ng Pansamantalang Banyagang Manggagawa at ang mga responsibilidad ng tagapag-empleyo, basahin po lamang ang Mga Bagong Pangangailangan para sa Pagsunod ng Tagapag-Empleyo (New Requirements for Employer Compliance).

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :