Ang mangyayari pagdating mo sa Canada

Pagdating mo, susuriin namin ang iyong pagkakakilanlan upang tiyakin na ikaw rin ang taong naaprubahang bumiyahe sa Canada.

Ang paraan ng paggawa nito ay nakasalalay sa kung saan ka sa Canada papasok.

  • Sa 8 pangunahing airport sa Canada
  • Sa maliliit na airport at lahat ng point d’entrée
    • maaaring suriin ang iyong mga fingerprint kung ire-refer ka namin sa ikalawang inspeksyon (inspections secondaires), kung saan gagamit ang isang opisyal sa mga serbisyo ng border (agent des services frontaliers) ng device para sa pag-verify ng fingerprint upang suriin ang iyong mga fingerprint

Pagpasok sa Canada

Mga bisita, estudyante at manggagawa

Kung papasa ka sa pagsusuri ng pagkakakilanlan at matutugunan mo ang mga kinakailangan sa pagpasok, lalagyan ng border services officer ng stamp ang iyong passport o ipapaalam niya sa iyo kung gaano ka katagal maaaring manatili sa Canada. Kadalasan, papayagan kang manatili sa Canada nang hanggang 6 na buwan.

Sa ilang sitwasyon, maaaring limitahan o pahabain ng officer ang iyong panahon sa Canada upang masaklawan ang nakaplanong layunin ng pagbisita mo. Magtanong kung hindi ka sigurado sa isang bagay.

Mga permanenteng residente

Kung nag-apply ka para sa résidents permanents sa labas ng Canada at dumating ka sa Canada sa unang pagkakataon, tingnan ang mga kinakailangan sa pagpasok para sa iyong programa upang madagdagan ang nalalaman tungkol sa proseso:

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :