Mga impormasyon tungkol sa biometrics

Sino ang kailangang magbigay ng mga fingerprint at larawan (biometrics)?

Lahat ng mag-a-apply para sa:

 • visa de visiteur
 • travail o permis d’études (hindi kasali ang mga mamamayan ng U.S.)
 • permanenteng paninirahan (résidence permanente), o
 • réfugié o statut d'asile

Depende sa kung saan ka mag-a-apply, maaaring kailanganin mong ibigay agad ang iyong biometrics ngayong summer:

 • Simula Hulyo 2018 – mga aplikante mula sa Europe, Middle East at Africa
 • Simula Disyembre 2018 – mga aplikante mula sa Asia, Asia Pacific at Americas

May ilang hindi kasali:

 • Mga mamamayan ng Canada, aplikante para maging mamamayan (kasama na ang mga aplikante para sa passport), o kasalukuyang permanenteng residente
 • mga batang wala pang 14 na taong gulang
 • mga aplikanteng mas matanda sa 79 na taong gulang walang maximum na limitasyon sa edad para sa mga naghahabol ng asylum)
 • mga mamamayang hindi kailangan ng visa sa pagpunta sa Canada bilang mga turista na mayroong may bisang Elektronikong Pahintulot na Magbiyahe (Autorisation de voyage électronique o AVE)
 • mga namumuno sa estado at mga namumuno sa gobyerno
 • mga ministro ng gabinete at akreditadong diplomat ng ibang bansa at ng United Nations na pupunta sa Canada para sa opisyal na tungkulin
 • mga may hawak ng U.S. visa na dumaraan lang sa Canada
 • mga naghahabol na makakuha ng refugee status o mga pinoprotektahang tao na nakapagbigay na ng biometrics at nag-a-apply para sa study o work permit
 • mga aplikante para sa pansamantalang paninirahan na nakapagbigay na ng biometrics na pansuporta sa kasalukuyang pinoprosesong aplikasyon para sa pagiging permanenteng residente

Pansamantalang hindi kasali: Nag-a-apply sa Canada

Kung nag-a-apply ka para sa visa, édutier o permis de travail o résidence permanente sa Canada – hindi ka kasali hanggang sa makapagtatag ng mga sentro ng serbisyo sa Canada.

Gaano mo kadalas kailangang ibigay ang iyong mga fingerprint at larawan

Mga aplikante para sa Visa de visiteur, permis d’études at permis de travail

Kailangan mo lamang ibigay ang iyong biometrics (pagsukat ng pisikal na katangian halimbawa ang bakas ng iyong daliri) minsan sa bawa't 10 taon. Hindi mo kailangang ibigay ang iyong biometrics hanggang lumipas ang 10-taon.

Kung ikaw ay mula sa isa sa 29 na mga bansa/1 teritoryo at mayroon kang isang balidong bisa ng bisita, o isang permit sa pag-aaral o trabaho, kapag nagsumite ka ng isang aplikasyon:

 • BAGO ng Hulyo 31, 2018, kailangan mong ibigay muli ang iyong biometrics (kahit na ibinigay mo ang mga ito noong nakaraan).
 • SA o PAGKATAPOS ng Hulyo 31, 2018, hindi mo na kailangang ibigay na muli ang iyong biometrics kung balido pa rin ang mga ito.
  • Ang iyong biometrics ay mananatiling may bisa sa loob ng 10 taon mula sa petsa na ibinigay mo sa kanila.

Mga aplikante para sa résidents permanents

Kailangan mong ibigay ang iyong biometrics at bayaran ang fee, kahit na naibigay mo na dati ang iyong biometrics bilang pansuporta sa aplikasyon para sa visa de visiteur, édutier o permis de travail o ibang aplikasyon para sa résidents permanents.

Magkano ang gagastusin para dito

 • Mga indibidwal na aplikante: CAD$85
 • Mga pamilyang nag-a-apply nang sama-sama at sabay-sabay: maximum na kabuuang fee na CAD$170
 • Mga pangkat na may 3 o higit pang nagtatanghal na artista (professionnels des arts) at ang kanilang staff na kasabay nilang nag-a-apply para sa mga permis de travail: maximum na kabuuang fee na CAD$255

Bakit nangongolekta ng biometrics ang Pamahalaan ng Canada

Kinikilala sa buong mundo ang pangongolekta ng biometrics bilang maaasahan at tumpak na tool para sa pagtataguyod ng pagkakakilanlan. Mahigit 70 bansa sa iba’t ibang panig ng mundo ang gumagamit ng biometrics sa mga programa ng imigrasyon.

Sa pamamagitan ng pangongolekta ng biometrics, nagagawa ng Pamahalaan ng Canada na epektibong pamahalaan ang pagkakakilanlan, pabilisin ang pagpoproseso ng aplikasyon at pasimplehin ang proseso ng pagpasok para sa mga bumibiyaheng may mga lehitimong pagkakakilanlan. Nakakatulong itong pigilan, tukuyin at hadlangan ang pagpasok ng mga may hatid na peligro sa kalusugan, kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan ng Canada.

Paano ginagamit ng Pamahalaan ng Canada ang nakolektang biometrics

Magbibigay ang biometrics sa mga opisyal ng imigrasyon (agent d'immigration) ng karagdagang impormasyon upang makatulong sa pagpapasya hinggil sa pagiging angkop ng isang tao na makapasok sa Canada at sa pamamagitan ng pagpapasimple sa pagbiyahe ng mga indibidwal na wala namang hatid na peligro.

Iniimbak ang mga fingerprint ng Gendarmerie royale du Canada (GRC) sa Dépôt national, at sinusuri at inihahambing ang mga ito sa mga rekord na pang-imigrasyon at pang-krimen. Kinukumpirma ng pagsusuri sa biometric kung nag-apply na dati ang isang tao na makapasok sa Canada gamit ang pareho o ibang pagkakakilanlan, kung nagkaroon na siya ng rekord ng krimen sa Canada, o kung dati na siyang pinalabas sa Canada.

Ang pagbabahagi ng impormasyong nasa biometrics sa U.S., Australia, New Zealand at United Kingdom ay higit na susuporta sa integridad ng sistema ng imigrasyon ng Canada, sa paraang nakaayon sa mga batas sa privacy, kalayaang sibil at paninindigan sa mga karapatang pantao ng Canada, pati na rin sa Saligang-batas ng Mga Karapatan at Kalayaan ng Canada (La Charte canadienne des droits et libertés).

Sa border, mabilis at tumpak na makukumpirma ng Ahensya para sa Mga Serbisyo sa Border ng Canada (Agence des services frontaliers du Canada) kung lehitimo o hindi ang pagkakakilanlan ng isang bumibiyahe. Makakapag-ambag ito sa mas epektibo at nasa oras na pagpasok sa bansa ng mga bumibiyahe.

Sa 8 pangunahing airport ng Canada, awtomatikong isasagawa ang pag-verify ng fingerprint sa isang Bornes d'inspection primaire kiosk.

Sa iba pang airport at points d’entrée terrestres, magsasagawa ng opsyonal na pag-verify ng fingerprint ang isang border services officer kung ire-refer sa inspections secondaires, kung saan ive-verify ang pagkakakilanlan ng bumibiyahe upang siguruhin na ang taong naghahangad pumasok sa Canada ay ang tao ring naaprubahan noong wala pa siya sa Canada.

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :