Map: National Wildlife Areas and Migratory Bird Sanctuaries

Map of NWA and MBS, see long description
Map of National Wildlife Areas and Migratory Bird Sanctuaries
Long description

This is a map of Canada showing the approximate location of National Wildlife Areas (NWA), Migratory Bird Sanctuaries (MBS) that are protected, other Migratory Bird Sanctuaries, and Other Conserved Areas by Environment and Climate Change Canada (ECCC), indicated by different colors. Smaller areas are represented by points, larger areas are represented by area boundaries.

NWA list (purple dots)
Province NWA
Alberta Blue Quills NWA
Canadian Forces Base (CFB) Suffield NWA
Meanook NWA
Spiers Lake NWA
British Columbia Alaksen NWA
Columbia NWA
Qualicum NWA
Scott Island marine NWA
Vaseux-Bighorn NWA
Widgeon Valley NWA
Manitoba Pope NWA
Rockwood NWA
New Brunswick Cape Jourimain NWA
Portage Island NWA
Portobello Creek NWA
Shepody NWA
Tintamarre NWA
Northwest Territories Edéhzhíe
Nova Scotia Boot Island NWA
Chignecto NWA
Isle Haute NWA
John Lusby Marsh NWA
Sand Pond NWA
Sea Wolf Island NWA
Wallace Bay NWA
Nunavut Akpait NWA
Ninginganiq NWA
Nirjutiqarvik (Coburg Island) NWA
Polar Bear Pass (Nanuit Itillinga) NWA
Qaqulluit NWA
Ontario Big Creek NWA
Eleanor Island NWA
Long Point NWA
Mississippi Lake NWA
Mohawk Island NWA
Prince Edward Point NWA
Scotch Bonnet Island NWA
St. Clair NWA
Wellers Bay NWA
Wye Marsh NWA
Quebec Baie de l'Isle-Verte NWA
Cap Tourmente NWA
Îles de Contrecoeur NWA
Îles de la Paix NWA
Îles de l'Estuaire NWA
Lake Saint-François NWA
Pointe-au-Père NWA
Pointe de l'Est NWA
Saskatchewan Bradwell NWA
Last Mountain Lake NWA
Prairie NWA
Raven Island NWA
Stalwart NWA
St. Denis NWA
Tway NWA
Webb NWA
Prairie Pastures Conservation Area
Yukon Nisutlin River Delta NWA
MBS list (green dots)
Province MBS
Alberta Inglewood MBS
Red Deer MBS
Richardson Lake MBS
Saskatoon Lake MBS
British Columbia Christie Islet MBS
Victoria Harbour MBS
George C. Reifel MBS
Nechako River MBS
Shoal Harbour MBS
Vaseux Lake MBS
Esquimalt Lagoon MBS
New Brunswick Grand Manan MBS
Inkerman MBS
Machias Seal Island MBS
Newfoundland and Labrador Shepherd Island MBS
Île aux Canes MBS
Terra Nova MBS
Northwest Territories Anderson River Delta MBS
Banks Island No. 1 MBS
Banks Island No. 2 MBS
Cape Parry MBS
Kendall Island MBS
Nova Scotia Amherst Point MBS
Big Glace Bay Lake MBS
Port Hebert MBS
Kentville MBS
Port Joli MBS
Sable River MBS
Sable Island MBS
Haley Lake MBS
Nunavut Akimiski Island MBS
Bylot Island MBS
Dewey Soper (Isulijarnik) MBS
East Bay (Qaqsauqtuuq) MBS
Harry Gibbons (Ikkattuaq) MBS
McConnell River (Kuugaarjuk) MBS
Prince Leopold Island MBS
Queen Maud Gulf (Ahiak) MBS
Seymour Island MBS
Ontario Beckett Creek MBS
Chantry Island MBS
Eleanor Island MBS
Hannah Bay MBS
Mississippi Lake MBS
Moose River MBS
Rideau River MBS
St. Joseph's Island MBS
Upper Canada MBS
Prince Edward Island Black Pond MBS
Quebec Baie de Brador MBS
Baie des Loups MBS
Betchouane MBS
Boatswain Bay MBS
Cap-Saint-Ignace MBS
Gros Mécatina MBS
Île à la Brume MBS
Île aux Basques MBS
Île aux Hérons MBS
Bonaventure Island and Percé Rock MBS
Carillon Island MBS
Îles de la Couvée MBS
Île du Corossol MBS
Philipsburg MBS
Îles Sainte-Marie MBS
L'Islet MBS
L'Isle-Verte MBS
Montmagny MBS
Mont Saint-Hilaire MBS
Nicolet MBS
Îles de la Paix MBS
Bird Rocks MBS
Saint-Augustin MBS
Saint-Omer MBS
Saint-Vallier MBS
Senneville MBS
Trois-Saumons MBS
Watshishou MBS
Saskatchewan Basin and Middle Lakes MBS
Duncairn Reservoir MBS
Indian Head MBS
Last Mountain Lake MBS
Lenore Lake MBS
Murray Lake MBS
Neely Lake MBS
Old Wives Lake MBS
Opuntia Lake MBS
Redberry Lake MBS
Scent Grass Lake MBS
Sutherland MBS
Upper Rousay Lake MBS
Val Marie Reservoir MBS
Wascana Lake MBS

Related links:

Page details

Date modified: