ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖅ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᐊᕐᓂᖅ ᑲᓇᑕᒥᑦ 2020-ᒥᑦ 2025-ᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅᑑᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓐᓂᒃ

ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᐊᕐᓂᖅ ᑲᓇᑕᒥᑦ (ᐴᓚ) ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓂᖅᓴᒥᒃ ᐱᔾᔪᔾᔨᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᔾᔪᔾᔨᔨᐅᔪᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᑦ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖏᓐᓄᑦ, ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ 2020-ᒥᑦ 2025-ᒧᑦ, ᐃᒪᓐᓇᐃᓐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ:

  • ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᓯᑎᑦᑐᒪᑉᓗᒍ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᑦ, ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᔪᒥᒃ ᐃᓅᓯᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂᕐᒥᐅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᓗᒃᑖᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐃᑦ;
  • ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᕐᓗᒍ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᓯᖏᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᔪᑦ, ᐃᓚᐅᑉᓗᓂ ᐋᓐᑖᑎᒃ (Antarctic);
  • ᓴᙱᒃᑎᑎᓪᓗᒍ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᐅᓂᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ; ᐊᒻᒪᓗ,
  • ᖃᐅᔨᓴᐃᕝᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᑐᕌᖅᑕᕐᕕᐅᔪᒥᒃ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒨᖓᔪᒥᒃ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᖁᑦᑎᒃᑐᒥᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᕝᕕᒃ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ, ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ.

ᑐᓴᕐᕕᒋᔪᒪᔭᑉᑎᒋᑦ!
ᐴᓚ ᑐᓂᓯᖁᔨᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐅᒃᑯᐃᖓᑉᓗᓂᓗ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᑐᓂᓯᔪᒪᔪᓄᑦ.

ᐴᓚᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒋᓂᐊᕐᒥᔭᖏᑦ ᖃᓄᐃᖓᓂᐅᔪᑦ ᐅᑉᓗᒥᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᑐᕌᒐᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐊᓯᖏᑦᑕ ᑲᑎᒪᔪᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ.

ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᖅ ᐴᓚᒃᑯᑦ 2020-ᒥᑦ 2025-ᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅᑑᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ 2019-ᒥᑦ.

ᖃᓄᖅ ᑐᓂᓯᔪᖕᓇᕐᓂᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ
ᐴᓚᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖁᔨᔪᑦ ᐃᓕᖕᓂᑦ ᑐᓂᓯᖁᔨᓂᖓᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᒪᐃ 31, 2018-ᒧᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐳᓛᒃᑯᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᑦ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖏᓐᓄᑦ, ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ 2020-ᒥᑦ 2025-ᒧᑦ.

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ:
ᐱᔪᖕᓇᖅᑕᐃᑦ ᑐᓂᓯᖁᔨᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯ ᐅᕙᓂ.

ᐅᖃᓘᑎᒃᑯᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ:
ᑕᑕᑎᕈᒪᒍᖕᓂᑦ ᑐᓂᓯᖁᔭᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᓪᓘᓐᓃᑦ, ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ info@polar.gc.ca ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᑕᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᓘᑎᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ 613-943-8605.

ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᑐᓂᓯᖁᔭᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓄᑦ, ᐴᓚᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᐅᑎᓗᑎᒃ, ᐃᓚᐅᑉᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐃᖅᑭᓖᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒦᑏᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔪᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ.

ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ
ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᐴᓚᒃᑯᑦ 2020-ᒥᑦ 2025-ᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅᑑᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᑕ ᐅᕗᖓ: info@polar.gc.ca.

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: