Li maanzhii aen portray kishkinohtaahiwew

Figure 1. Version textuel suit dessous

Aen portray li maanzhii kashih kaitwayh

Canada’s li maanzhii kishkinohtaahiwew.

Miyoo miichishook. Miyoo pimatishiwin.

Ooma li portray di maanzhii ayow deus li nistwayr. La premier nistwayr wapahtahiwew la ver di loo aqua aen aasyet avek li maanzhii. Ooma ka itwayk si ishpow.

Meetshou toot sort la bonn sawntee lii maanzhii too lii zhoor.
Si kaatr alaantoor aen aasyet. Si:

  • Michet mishtahi lii zhaarjinaazh minna lii frwii ai
  • Kakaykina toot lii grenn
  • Meetshou protein li maanzhii
  • Kakaykina di loo

Aen dimii aen assyet si lii zhaarjinaazh aqua lii frwii (broccoli, enn karot, lii grenn bleu, lii frayz, ver miina zhoon bell li pwayvr, lii pomm, la roozh shou, li spinach, enn toomaat, lii paataak, si koom enn sitrouille miina lii ver pwaa.
Aen kaar di aasyet si li maanzhii la protein (la vyaand maygr, la poul, toot sort daafayr enn paakaan miina lii grenn, lentils, zeuf, tofu, li yogurt, li pwasoon, lii fayv).
Dan la restaan aasyet si toot lii grenn li maanzhii (toot lii grenn li paen, toot lii grenn si koom li maakaaroonii, li rii faroosh, roozh quinoa, li chocolat rii).

La deuzyem portray wapa set enn bwet shakaen avek weyahwow son nistrawyr.
Ooma ka itwayk si ishpow.
Na moo yaak le maanzhii kaa meetshouyen maga ka si meetshouyen.

Nikkaan la bwet itwayo, Pishkayhta kaa ishi meetshouyen.
Aen portray wapahtahiwew deu li paarsonn wichi-meetchouchik li dizhanii.

Deuzyem la bwet itwayo, Waawiiputt kishtaponawaatch.
Ooma aen portray wapahtahiwew aen paarsonn avek aen taanfaan wichi- kiishistahk.

Trwaazyaem la bwet itwayo, Miyayhta too li maanzhii.
Ooma aen portray wapahtahiwew enn boll a-maanzhii.

Kaatr la bwet itwayo, Meetshou avec lee zoot.
Ooma aen portray wapahtahiwew li moond aan wichi-meetshouwuk.

Saenk la bwet itwayo, Awpachistaw enn maark pour maanzhii.
Ooma aen portray wapahtahiwew aen paarsonn sa main aen michiminuk deu lii kaann du maanzhii. Oohin li maanzhii achimowin disseu lii kaann wapahtahchikatew.

Sizyem la bwet itwayo, Yaak aen chi boo awpachistaw pour li sel, li seuk pi matchi gras saturated.
Ooma aen portray wapahtahiwew mistahi ishi totamihk maanzhii tapishkoot kiishisha maanzhii, pizza, li seuk miniquawin, aen chocolat miina hot dog.

Setchyem la bwet itwayo, Pishkayhta li maanzhi ka atawwawka kayk.
Ooma aen portray wapahtahiwew aen paarsonn a- kanawapahtuk li maanzhii kawapitaiwuk disseu la phone miina aen computer screen.

Page details

Date modified: