Kinoomaawsawin mzinchigan

Figure 1. Text version below.

Kinoomaawsawin mzinchigan

Kanata miijim kinoomaawsawin

Ga-mna-wiisin. Weweni gnawendizan.

Kinoomaawsawin niizh mzinchiganan temigadoon. Ntamsing mzinchiganing, nbiish biinji-nataasing miinwaa miijim temigad naaganing. Maanda ezhibiigaadeg giji’iing.

Ga-miijin ebkaanak mna-bmaadziwin miijim endso-giizhgak

Niiwin ezhibiigaadegin pime’iing naaganing. Mii nanda:

  • Niibna ga-miijin gtigaan-miijim miinwaa maanwang
  • Ga-miijin mzimnens miijim
  • Ga-miijim ge-zhi-mna-yaayin miijim
  • Ga-mnikwen nbiish wii-mna-yaayin

Aabtaa naaganing temigadoon gtigaanens miinwaa maanwang (bnaakanii, jiisensan, miinan, deminan, waasgang-kosmaanan, mshiiminag, msko-eshoonh, spinach, gchi-oginiig, piniig, wewiibaanh, mnijiiminag).

Bezhig-niiwing temigad ge-zhi-mna-yaayin miijim (wiiyaas, baakaakwaanh, nooj dnowa bgaanan miinwaa miinkaanensan, lentils, waawanoon, tofu, yogurt, giigoonh, mskodiisminag).

Geyaabi temigad naaganing whole-grain miijim (whole-grain bkwezhgan, whole-grain pasta, mnoomin, msko-guinoa, ekii’aandeg mnoomin)

Niizhing mzinchiganing niizhwaaswi mkakoon, bebezhig ezhibiigaadeg miinwaa mzinchigan temgad.

Mii maanda ezhibiigaadeg giji’iing:

Mna-bmaadziwin-miijim ooshme dowendaagod iw shwii gwa ebmidewang

Ntamsing mkakong zhibiigaade:

Ga-wiingez emiijiyin.

Mii maanda mzinchiganing, niizh eshkiniigijig kizhebaa-wiisiniwaad wiidoopndiwaad.

Mii niizhing mkakong ezhibiigaadeg:

Ga-jiibaakwe pane.

Mzinaakziganing, eshkiniigid, binoojiinh ge, maamwi-jiibaakwewaad.

Nsing mkakong ezhibiigaadeg:

Ga-mnanwez miijim emiijiyin.

Mzinchiganing etemigak booski-naagan.

Niiwing mkakong ezhibiigaadeg:

Ga-wiidoopwaag.

Mzinchiganing bemaadzijig maamwi wiidoopndiwaad.

Naaning mkaking ezhibiigaadeg:

Ga-kindaan ezhibiigaadeg maa miijim.

Mzinchiganing ninjiin, mnjimnang niizh miijim biinji-kikoonsing. Ezhi-wiisiniyin zhibiigaade kikoonsing.

Ngodwaaching mkaking ezhibiigaadeg:

Gegwa miijiken ebaatiinak ziiwtaagan, ziisbaakwad, saturated-wiinan maage.

Mzinchiganing, ezhichgaadeg miijim, gechwaa naa egbojiideg miijim, pizza, menwaagmig, chaaganaat, miinwaa ge nagzhiinsan.

Niizhwaaching ezhibiigaadeg:

Aangwaamzin miijim ebwaa-gwakwang.

Mzinchiganing wiya gnawaabndaan miijim ewaabndaweng medweschigaans miinwaa ge ezgaksijgemgak.

Page details

Date modified: