Nowe Giiwashkwe-noozowin Ogimaakandan Mii’owe jitago chi-gikendaman

PDF Version - 110 KB

Owe Giiwashkwenoozowin Ogimaakandan izhijigaate chi-ganawenimindwaa chi-mino'ayaawad idash ge gagwe naniizaanizisiwan gowe Ganediyaan, chi-ayaasigwaa gowe oshki'ayaa'aag iwe ge meji-doodangewad idash ge maji-doodamowin.

 • Wii-adaaweyin, wii-ayaayin gnimaa ge will aabijitoowin Giiwashkwenoozowin miinwaa Giiwashkwenoozowin waajiiemgag gitago chi-daso-bibooneyin (ashi-nishwaaswi gemaa ge ashi-zhaangaswi, gemaa ge bakaan daa-izhi onaakonigewinan omaa akiinsan iwe ge gaa-onjiiyin).
 • Nowe Giiwashkwenoozowin Ogimaakandan dagonigaatewan zanaganoon ge iziseyin gishpin adaawaageyin maage miinad Giiwashkwenoozowin miinwaa Giiwashkwenoozowin waajiiemgag oshki-bimaadizii'aag gaa-de daso-biboonesig mishi.
 • Gaa-bagidinigaateg apiinish nisimdana epiitinigwog giiwashkwenoozowin maage naasaab minik gaawii e’baatesnag,megwe bemaadzid.
 • Abegidingaadeg giiwashkwenoozowin nikaaziwinan (goweta gaawii nikaaziwinan woshme bangii 0.3% minik THC maage gaawii gego THC) temgadoon mazinaabika'igan bepekaan izhinaanganoon bepezhig akiinsan miinwaa bagoodikamig. Ndowaabmdan mazinaabika-igan awii naagwog gaa-bagidinigaateg.
 • Gaan iga bagidinigosii chi-izhii'inad giiwashkwenoozowin aazhowebizowin imaa Ganediyaan aki booshke maajaa'yin gemaa dagoshinan Ganediyaan aki, mii'owe onji akina akiing, booshke bagidinigaateg gemaa gaawiin.
 • Ani ekwaawiing 2019, giishkwenoozowin maajing, giishkwenoozowin ziinbijiganan miinwaa giishkwenoozowin e’zhishozhen adaa temgadoon owi begidangaadeg awii giishpinajigaadeg. Ninda nikaaziwinan ada aankesinon newen giishkwenoozowin nikaaziwinan zhaazhigwa etemgag awii giishpinajigaadeg, dibishko gonaa e’baateg giishkwenoozowin miinwaa giishkwenoozowin bimide.
 • Giishpin aabijitoowan giiwashkwenoozowin, gagwe gikendan gaa-izhi mino aabijitoowin. Kendan nowe chi-mino-ayaayin daapiskoo ishkodewaaboo idash ge asemaa, giiwashkwenoozowin idiyaan iniwe'idizowin, memdage gowe oshki-bimaadizii'aag idash ge oshki-aya'aag.
 • Apiinish agwa niizho dibagiisiwin awii moozhitoong endodaagemgag owi giiwashkwenoozowin e’miijiyin maage e’minikwewin, miinwaa apiinish niiwi dibagiisiwaan kina awii mooshitowin endodaagemgag, gaawii dibishko endodaagemgag zagaswaadeg maage ishkigamideg giiwashkwenoozowin, age mooshichigaadegba jina dibagaans. Giiwashkwenoozowin bkaan dodaagemgad kina gwaya. Giishpin gegwa baamaapii moshtowin endodaagemgag, yaa-aabi gwa gichi-mamaazhiiwin aawan.
 • Gego babaamibizowiken giishpin giiwashkezowin iwe ge anokiiwin, iwe giiwashkwenoozowin iga maanzhibijige chi-maajiibidetoowin odaabaanan iwe ge aabajichiganan. Babaamibizowin megwaa giiwashkezowin gemaa ge biinisi-mashkiki iga gichi-mamaazhiiwin.
 • Giispin ayaayin giiwashkwenoozowin, gaadamaw gowe abinoojiiwag, oshki-bimaadiziiwag idash ge awakaanag. Memdage agwa aangwaamzin owi giiwashkwenoozowin maajing, age bichi waamjigaadegba miijim maage minikwewin.
 • Imaa Giiwashkwenoozowin Ogimaakandan, wi-ayaayin apane iwe giiwashkwenoozowin chi-mino'ayaa'in iga miinigoog gowe akozii-gakendamowad gaa-ganawenimikwaa chi-mino'aya'in.

Chi-gikendaman awoshime owe Giiwashkwenoozowin Ogimaakandan, gii-maajise opii Binaakwe-giizis ashi-niizhwaaswi niizhosagoons-ashi-nishwaaswi, idash ge chi-mino'aya'yin ge iziseyin onji giiwashkwenoozowin, mawadishiwin omaa: www.Canada.ca/Cannabis or call 1 800 O-Canada

Page details

Date modified: