Ōma Maskosiy Pīhtwāwin Wiyasiwēwin Ēkwānihi Kīkway Ta-Kakwē Kiskēyihtāmin

PDF Version - 138 KB

Ōma Maskosiy Pīhtwāwin Wiyasiwēwin isi itasinahikātēw ēkosi nawac ta-manācihtat maskawātisiwin mīna kanawēyihtakosiwin ohci Canadians, ta-kanawēyihcikatēk maskosiy pīhtwāwin awasitē ohci oski-iyiniwak ēkwa mīna ta-kanawēyihcikatēk sōniyāhkēwin awasitē ohci māyahkamikiw-iyiniw mīna māyahkamikisiwin otatoskēwak.

 • Ta-atāwēyin, kanawēyihtāmin ahpō ta-apacihtayin maskosiy pīhtwāwin, ekwa kotak kikwaya ohci ka osehtahk kiya piko ēkwayikohk ta-itahtopiponēyin (18 ahpō 19 ahpō ayiwākēs, kīspin itēyihtākwan isi ka-piskihtahastāhk ahpō territory).
 • Ōma Maskosiy Pīhtwāwin Wiyasiwēwin kikinikātēw āhkwātan tipahikēyihcikēwin ka-atāwākēhk ahpo kī-miyaw ekwa kotak kikwaya ohci ka osehtahk pīhtwāwin oski-iyiniwak āstamēhk itahtopiponēw isi ka-pakitinikātēk ō-tahtopiponēwin.
 • Kaki ayān esko nistomitanaw grams ewko weyasowewnihk ketastek maskosiy pihtwawin ahpo ka pastek ahpwe kotakak peyakwan eka ka pastekaw ayisinihnahk.
 • Ka-pakitinikātēk maskosiy pīhtwāwina makwa namoya nehi ka astek astami 0.3% THC ahpwe namakikway THC) pīhtwāwin astēw excise stamp mīna pāh-pītos itasināhikātēw tahto ka-piskihtahastāhk ahpō territory isi osīhcikēwin masinahikatēwin. Natona nema stamp ta kiskeyihtaman kispin e-pakitinikātēk maskosiy pīhtwāwin.
 • Namōya kwayask-itastēw ta-itohtatayin maskosiy pīhtwāwin ekwa kikwaya ka osehtahk anima maskosiy pīhtwāwin, mīna anihi kā astek CBD, akāmi-Canadian tipahaskānihk, kīspin ē-sipwēhtēyin ahpō ē-pē takosiniyin Kānata. Ōma itwēmakan kahkiyaw askiy, kīyam āta kīspin maskosiy pīhtwāwin pakitinikātēw ēkota ahpō namwāc.
 • Ayi wi 2019, maskosiy pīhtwāwin ka mowiht, maskosiy pīhtwāwin ka otinikatek, ekwa maskosiy pīhtwāwin ka takwastahk ta maci nehpemayawin taki atawehk ka-pakitinikātēk. Ohi kikwaya ascih ayiwakes maskosiy pīhtwāwina asay ihtakowak ta atawewk, peyakwan maskosiy pīhtwāwina ka pastekwaw ekwa maskosiy pīhtwāwin pimiya.
 • Kīspin kī-apacihtan maskosiy pīhtwāwin, nākatohkāta tanisi isi ta-apacihta. Kiskēyihta maskawātisiwin itiskakēwin ekwa tansi ta astampitamakeyen ka koteyihtamihk ki isimacihowin ekwa ki miyonohk ayawin. Pēyakwan minihkwēwin mīna ahpihc, maskosiy pīhtwāwin ayiwāk kostātikwan, wāwīs oski-iyiniwak kici mīna oski-ohpikiwak.
 • Nantaw niso tipahikan ta isipayiw pamayese ta maci mosihtāyin ewko maskosiy pīhtwāwin ka miciyen ahpwe ka minihkeyen ekwa newo tipahikan kahkiyāw ta mosihtayen eko ka pihtwayin ahpo ka otahtaman maskosiy pīhtwāwin ka ki mosihtan semak. Maskosiy pīhtwāwin mana pahpetos itiskakowak. Kiyam poko eko ka itiskāhkoyen mwestas, kiyapac ka ki kīskwēyāpason.
 • Kāwiya pamihcikē kīspin kīskwēyāpason ahpō ta-atoskēyin kīspin kī-mōsihtān. Maskosiy pīhtwāwin ta-kī nakinam kī-kaskihtāwin otāpānāskwak ta-pamihit ahpō kotaka āpacihcikana isi pēyāhtak pisiskēyihcikēwin. Ka-pamihcikiyin mēkwāc ka-pīhtwāyin maskosiy pīhtwāwin ahpō kotaka maskihkīya tāpwēkam māyahkamikisiwin māyinikēwin.
 • Kīspin ka-kanawēyihtāmin maskosiy pīhtwāwin, nahastā awasitē ohci awāsisak, oski-iyiniwak mīna pisiskīsak. Metoni nakatēyihtamohkan wāwīs kīspin kotaka ka mecihk ka osehtak ohci ewko maskosiy pīhtwāwin, ka ki piscih wanotinen peyakwan miciwin ahpwe minihkwewin.
 • Sīpā ōma Maskosiy Pīhtwāwin Wiyasiwēwin kāhcitinikēwin maskosiy pīhtwāwin kici nanātawihitowin kēyāpic ta-kaskihow ta-kāhcitina kīspin nīkānēyihtākwan ohci wīyawaw ō-maskihkīwiyiniwa.

Ta-kiskēyihtamin ayiwak ohci ōma Maskosiy Pīhtwāwin Wiyasiwēwin, mācihtāniwan aspin pināskowi-pīsim 17, 2018, mīna maskawātisiwin itiskakēwin ohci maskosiy pīhtwāwin, kiyokē: www.Canada.ca/Cannabis ahpō sēwēpicikē 1 800 O-Canada

Page details

Date modified: