ᒪᐡᑯᔑᔾ ᑲᐱᐧᑕᑲᓂᐧᐊᐠ ᑫ ᐃᑕᔓᐧᐊᒋᑲᑌᐠ ᐅᒪ ᑭᑎᑌᓂᑕᑯᓯᐣ ᑭᒋ ᑭᐢᑫᓂᑕᒪᐣ

PDF Version - 123 KB

ᒪᐡᑯᔑᔾ ᑲ ᐱᐧᑕᑲᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᑕᔓᐧᐊᒋᑲᑌᐠ ᑭ ᐃᔑᓇᑯᑕᓂᐧᐊᐣ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑭᒋ ᐃᔑᓇᐧᑲᐠ ᐁᑲ ᑭᒋ ᐧᐊᓂᑐᑕᒉᑫᒪᑲᐠ ᒥᓄᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᐠ᙮ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲᓇᑕᐢᑭᐠ ᑭᒋ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᓂᑕᑭᐠ ᐁᑲ ᑭᒋ ᓄᒋᑕᓂᒋ ᐅᐡᑲᑎᓴ᙮ ᐁᑲ ᑭᒋ ᓄᒋᑕᓂᒋ ᑲᓂᑕ ᐱᑯᓇᒥᓂᒋ ᐅᓇᔓᐧᐁᐧᐃᓂᓂᐤ ᓀᐢᑕ ᑲᓂᑲᓂᓂᒋ ᒪᒪᓂᐧᐃᓂᐠ ᐃᔑ᙮

 • ᐁᐧᔕᐱᑲᓂᐧᐊᐠ ᒪᐡᑯᔑᔾ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᐱᐧᑕᑲᓂᐧᐊᐠ ᓇᑕᐧᐁᓂᑕᐧᑲᐣ ᑲᔭᐢᐠ ᑲ ᐃᔑᓇᐧᑲᑭ ᑭᒋ ᐅᑎᓇᒪᐣ ᑭᒋ ᑎᐱ ᑕᑐ ᐱᐳᓀᓯᐟ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ (18 ᓀᐢᑕ ᐱᑯ 19) ᑫᑯ ᐱᐢᑭᑕᐢᑭᐠ ᐁ ᐅᑕᐢᑲᓀᓯᐟ ᐊᐧᐁᓇ᙮
 • ᑲ ᐃᑕᔓᐧᐊᒋᑲᑌᐠ ᒪᐡᑯᔑᔾ ᐊᑯᓇᓇᑲᒋᑕᓂᐧᐊᐣ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᑲ ᐊᑕᐧᐊᑫᐟ ᒥᐢᑕᐃ ᑭᒋ ᐃᔑᑲᓇᐧᐊᐸᒥᐟ ᐅᓇᔓᐧᐁᐧᐃᓂᐠ ᐃᑌᑫ ᓀᐢᑕ ᑫ ᐊᑕᒪᐟ ᐁᑲ ᑲᑎᐱ ᑕᑐᐱᐳᓀᓯᓂᒋ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇ᙮
 • ᐊᐸᐃᑲᑌᐤ ᐅᑕᔓᐧᐁᐧᐃᐣ ᑭᒋ ᑭᐧᔕᐱᑲᓂᐧᐊᐠ ᒪᐡᑯᔕᔾ ᑲ ᐊᐸᑕᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐊᑯᓯᐟ ᑭᒋ ᑭ ᐊᐸᒋᑕᐟ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᐱᑯ ᑲ ᐃᐊᐸᒋᑕᐟ᙮
 • ᒪᐡᑯᔑᔾ ᑲ ᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᑭᒋ ᐊᑕᐧᐊᑲᓂᐧᐊᐠ ᑭᐢᑭᓄᐧᐊᒋᑕᓂᐧᐊᐣ ᓇᓇᑲᐤ ᐁ ᐃᐢᐱᒋᒪᑲᑭ ᓀᐢᑕ ᐁᐢᐱᒐᑭ᙮ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᒋᑲᑌᑭ ᐧᑲᔭᐡᐠ ᑭᒋ ᐃᔑᓇᐧᑲᑭ ᑫ ᑭ ᐊᐸᒋᑕᓂᐧᐊᑭ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐧᐁᓇ ᐅᒋ ᑲ ᐧᐃ ᐅᑎᓇᐠ᙮
 • ᒪᐡᑯᔑᔾ ᑲ ᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᑭᒋ ᐧᔕᐱᑲᑌᐠ᙮ ᑲ ᐣᑐᑯᐅᐧᐊᑲᓂᐧᐊᐠ ᔑᔕᐯᑭᓂᑲᓇ ᓀᐢᑕ ᑯᑕᑭᔭ ᓇᓇᑲᐤ ᑲ ᐃᔑᓇᐧᑲᑭ ᑲ ᐊᑕᐧᐊᑫᒋᐠ᙮
 • ᐊᐢᐱᐣ ᐊᓂᒪ 2019 ᐊᓂᒪ ᒪᐡᑯᔑᔾ ᓇᑌ ᑭ ᐅᑎᓂᑲᑌᐧᐊ ᒪᐡᑯᔑᔭ ᑲ ᐃᔑ ᓂᑕᐧᐃᑭᑭ ᓀᐢᑕ ᑭ ᐊᑎ ᐧᔕᐱᑲᑕᒧᐟ ᐊᓂᑭ ᑲ ᐅᔑᑕᒋᐠ ᐅᐅ ᑲ ᑭ ᐊᑎ ᐅᒋ ᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᐅᓇᔕᐧᐁᐧᐃᓂᐠ ᐁ ᐊᐸᐃᑲᑌᐠ ᑭᒋ ᑭ ᐊᑕᐧᐊᑲᓂᐧᐊᐠ ᑕᑐ ᓇᓇᑲᐤ ᑲ ᐃᔑᓇᐧᑲᑭ ᑲ ᐅᔑᑕᒋᐠ ᑫ ᑭ ᐣᑐᑯᐅᐧᐊᑲᓂᐧᐊᑭ
 • ᑭᔕᐢᐱᐣ ᐊᐸᒋᑕᔭᓀ ᒪᐡᑯᔑᔾ ᑭᓇ ᑭᑎᑌᓂᑕᑯᓯᐣ ᐁᑎᐡᑲᑫᒪᑲᐠ ᒥᓄᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᐠ᙮ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᑲᒥᓂᐧᑲᓂᐧᐊᐠ ᑭᐡᐧᑫᐯᐅᓇᐳᔾ ᓀᐢᑕ ᒋᐢᑌᒪᐤ ᒪᐡᑯᔑᔾ ᓇᓀᓴᓀᓂᑕᐧᑲᐧᓇ ᐅᐅ ᒪᐧᐊᐨ ᐊᐧᐊᔑᔕᐠ ᓀᐢᑕ ᐅᐡᑲᑎᓴᐠ ᐅᒋ᙮
 • ᒧᓇ ᑐᔦᐠ ᐊᐸᑎᓯᒪᑲᐣ ᐅᒪ ᐸᑎᒪ ᓇᑫ ᑕᑎᑭᐢᑫᓂᑕᑦ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᑲ ᐊᐸᒋᑕᐟ ᑭᒋ ᑭᐢᑫᓂᑕᐠ ᑫ ᐃᑎᐡᑲᑯᐟ ᐅᒣᓂᐤ ᑲᐱᐧᑕᑲᓂᐧᐊᓂᓂᐠ᙮
 • ᑭᔕᐢᐱᐣ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᐁ ᐊᐸᒋᑕᐟ ᐁ ᐅᑎᓇᐠ ᐁᑲ ᒪᑲ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᐁ ᐃᑎᐡᑲᑯᓇᓂᐧᐊᐠ ᒧᓇ ᑭᓇᑕᐧᐁᓂᑕᑯᓯᐣ ᑭᒋ ᐱᑦᐸᓂᐧᑕᔭᐣ ᑫᐧᑲᐣ ᑲ ᐱᑦᐸᓂᐠ᙮
 • ᐁᐧᔓᐱᑫᔭᐣ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᓇᐃᑲ ᐁᑲ ᐊᐧᐊᔑᐡ ᑭᒋ ᑭᓄᒋᑕᐟ ᐧᐊᐧᐊᐨ ᑭᑕᐧᐊᑲᓇᐠ ᑭᑕᐧᐃᔭᔑᔑᒪᐠ ᒥᑐᓂ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑭᒋ ᓇᓇᑲᒋᑕᓂᐧᐊᐠ ᐁᑲᓇ ᑫᐧᑲᐣ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᒪᓂᐸᓂᐠ᙮
 • ᑲ ᐃᑕᔓᐧᐊᒋᑲᑌᐠ ᒪᐡᑯᔑᔾ ᑭᒋ ᐣᑐᑯᐧᐊᑲᓂᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᑲᑕ ᐱᒧᑌᒪᑲᐣ ᐅᒪ ᐊᓂᑭ ᑕᑐ ᑲ ᐸᑭᑎᓂᑯᒋᐠ ᐅ ᐣᑐᑯᓄᓂᒥᐧᐊᐧᐊ ᑲ ᓇᓇᑲᒋᐃᑯᒋᐠ ᑭᒋ ᐊᐸᒋᑕᒋᐠ ᙮

ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᑕᒧᐧᐃᐣ ᒪᐡᑯᔑᔾ ᑲ ᐃᑕᔓᐧᐊᒋᑲᑌᐠ ᒪᒋᐸᓂᐤ ᐅᐱᒪᐊᒧᐧᐃᐱᓯᑦ 17, 2018 ᐅᑕ ᐃᔑ ᐃᑕᐱ ᑲ ᐃᑎᐡᑲᑫᒪᑲ ᒪᐡᑯᔑᔾ : www.Canada.ca/Cannabis or call 1 800 O-Canada

Page details

Date modified: