Niqikhanik maliktakhaq nainaarninga

Figure 1. Version textuel suit dessous

Niqikhanik Maliktakhaq nainaqhimayuq – Titiraqhimayut Hunauniginik

Kanataup niqikhanik maliktakhaq

Niritiarit. Inuutiarit.

Niqikhanik Maliktakhaq nainaqhimayuq malruungnik titirauyaaqaqtuq. Hivuliq takuukhauyuq Qalunmi immirmik aalirauyamiklu niqitaqtumik. Una uqauhiq takuukhauyuaq qulaani:

Nirivaklutit aalatqiinik aannialaitkutikhanik niqinik ublutuarangat.

Piqaqtuq hitamanik tuhaqtijutinik qaqhuagut alirauyap. ukuaguyut:

  • niriqataqlutit nauhimayunik ahiarniklu
  • pivaklutit nauhimayunik whole grain-qaqtunik niqinik
  • nirivaklutit aularikhidjutinik niqinik
  • immarmik immirluaqpaklutit

Napaani alirauyap nauhimayut niqit ahialu (broccoli-nik, kauliniq, kigutigirnat, aqpiktut ituut, hugayaaqtut quriiqtalu papait, aapuit, aupayaaqtut kabitguyut, spinach-nik, tumiitanik, patiitanik, squash-nik, hugayaaqtulu paugauyat). Atauhiinaq hitamautpat alirauyaq aularingnaqtut niqit (tunuitut niqainait, sikin timiaq, aalatqiit qaquut nautiakhalu, lentils-guyut, maniit, tofu-guyuq, yogourt-guyuq, iqaluk, kumauyat). Talvaniitut avaliitumi akiutami ukua nautiat niqit (muuqpaiyiugakhat, nautianit makaruuniuyut, haviquuyat, aupayaaqtut quinoa-guyut, taaqtigayut haviquuyat).

Tuuklia piksa takuupkaiyuq saivanik qiyuqutinik, atuni nanminik uqauhiqaqtut piksaqaqhutiklu.

Una uqauhiq takuukhauyuq qulaani:
Aanniarrnaitumik niriyagani angitqiyaq niqinik niriyarnit.

Hivuliq qiyuqut uqaqtuq, Ihumagivaklugit niridjuhiriyatit.
Piksa takuupkaiyuq maluungnik inirningnik ublarumitaaqtungnik.

Tuklia qiyuqqut uqaqtuq, Igaqataqpaklutit.
Piksa takuupkaiyuq inirnirmik nutaqamiklu igaqatiriiktuungnik.

Pingahuat qiyuqqut uqaqtuq, Quviagilugu niqiriyat.
Piksa takuupkaiyuq alirauyamik niqikhamik.
Hitamagiyaat qiyuqquut uqaqtuq, Niriqatigivaklugit aalanik inungnik.
Piksaa takuupkaiyuq inungnik niriqatiriiktunik.

Tallimagiyaat qiyuqqut uqaqtuq, Atuqlutit niqit naunaipkutainik.
Piksaa takuupkaiyuq algainik inuup tigumiaqtuungnik malruungnik havigalingnik niqinik. Niqitiaringniginik naunaipkutit havigalingmi takuukhauyuut haniraani.

Siksigiyaat qiyuqqut uqaqtuq, Nirivalaaqtailugit taqyuqaqpalaaqtut, sukamik, uqhurniklu.
Piksa takuupkaiyuq akuhimayut niqivaluit igahimayunik niqikhanik, pisatut, kukulatut, saklaktut, uhungnaqaqtulu muqpauyanik.

Saivagiyaat qiyuqqut uqaqtuq, Qauyimalutit niqinik niuvigauyunik.
Piksa takuupkaiyuq inungmik ihivriuqhiyumik niqimik takuupkaqtitaidjunmik hivayaunmi qaritauyamilu quungiarviani.

Page details

Date modified: