Corono manijooshens aakoziwin (COVID-19): Gikendamowin nikaaziwinan

Naasaabibii-an ninda nikaaziwinan miinwaa maadokiin endinakiiwin.

Jiitawaaganiwinan ji-onji-aakozising

Gnowendizan miinwaa gewe aanin bemaadizijig

Neniizaanzijig waajii-ejig

Nyaagdowendimigejig

Biinchigeng

Minwaanigoziwin inaajimowin maadokiing

Newen debwewinan owi COVID-19 ashowizo-mashkikiin

Page details

Date modified: