2018 ᐅᖃᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᒃᓴᖅ - ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᓪᓚᓄᑦ, ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ

ᐅᑎᕐᓗᑎᑦ ᓂᓪᓕᕐᓗᑎᑦ: ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑎᑦᑎᒻᒪᕆᖕᓂᕐᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖓᓄᑦ

ᐃᓗᓕᖏᑦ

 • ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖅ ᒥᓂᔅᑕ ᔫᓕᒥ
 • ᑐᙵᕕᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐅᕙᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ
 • ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᓪᓚᓄᑦ, ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ
 • ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᕐᔪᐊᕐᓂᐅᔪᒧᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ
 • ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒐᕐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓲᓄᑦ ᐊᓯᐅᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ
 • ᐊᐱᖅᑯᑎᑦ
 • ᐃᓱᒪᒋᔭᑎᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᒃᑭᑦ

ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖅ ᒥᓂᔅᑕ ᔫᓕᒥ

ᒥᓂᔅᑕ ᒥᓚᓂ ᔮᓕ

ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᐅᔪᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖅ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᑕᐃᑲᓂ 2015-ᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᕐᔪᐊᕐᒥ ᔭᔅᑎᓐ ᑐᕉᑑᒥ ᐅᖃᖅᑐᖅ "ᐃᓅᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᓴᖅᑕᖃᙱᓚᖅ […] ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᓅᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ. ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐱᕕᖃᕐᓇᖅᓯᕗᖅ ᓄᑖᒥ, ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᕐᒥᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ, ᐃᓕᓴᖅᓯᓗᑕ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂ, ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᕐᒥ". ᑎᓕᔭᐅᓚᐅᕐᒥᒐᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᖓ ᒥᓂᔅᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐊᓯᐅᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᓪᓗ.

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᐊᖏᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᐅᒪᓇᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐅᖃᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᑎᓯᐱᕆ 2016-ᒥ; ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ, ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᕗᑦ ᓴᖅᑮᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ, ᐊᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑎᒋᔭᐅᓗᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᓪᓚᕆᑦᑐᖓ ᐊᒻᒪ ᐅᐱᒍᓱᓪᓚᕆᑦᑐᖓ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᒐᒪ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᖓ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓᓂ.

ᔫᓂ 2017-ᒥ, ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ, ᐊᓪᓚᐃᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ, ᐃᓄᐃ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓴᖅᑮᓚᐅᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑎᒌᓂᐅᔪᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖃᑎᒌᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᔪᒪᓪᓗᑎ, ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖓᓱᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕋᔭᖅᑐᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖏᓐᓂ, ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕙᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑭᓱ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖅ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ.

ᑕᐃᒪᙵᓂ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᑎᑎᕋᖅᑎᖁᑎᒐ, ᐊᕆᕝ ᕙᕌᓂ, ᐅᕙᖓᓗ ᐃᓚᐅᓯᒪᔪᒍᑦ ᐅᓄᖅᑐᓂ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᖅᖢᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᓪᓚᓂ, ᐃᓄᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔨᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕐᓂ. ᐊᓪᓚᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᖕᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᖏᑕ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖏᓐᓂ. ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᑐᖅ ᑐᙵᕕᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐅᖃᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᒃᓴᒧᑦ. ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᓯᒪᕗᖓ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᐃᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᖢᖓ ᐊᓪᓚᓂ, ᐃᓄᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ ᐅᕙᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ.

ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᕗᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᒃᑲᓐᓂᓂᕐᒥ ᑖᓐᓇ ᒪᓕᒐᖅ ᑭᓱᒥ ᑲᒪᓂᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᓄᕐᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓂᐊᕐᒪᖔᖅ. ᑕᐃᒪᐃᖁᔭᐅᓯᒪᓂᖓ ᓯᕗᓕᖅᑎᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᐅᕙᖓ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᖓᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᖓᓂ, ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕈᒪᕗᖓ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᒃᑯᑦ.

ᐃᓕᔅᓯ ᓂᐱᖏᓐᓂ ᑐᓴᕆᐊᖃᕋᑦᑕ ᐃᑲᔪᖁᓪᓗᓯ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥ ᒪᓕᒐᕐᒥ ᑐᕌᖓᓂᐊᖅᑐᒥ ᐊᓯᐅᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᐃᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ. ᑕᖅᑭᓂ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᓂ, ᐱᓕᕆᕝᕕᒐ, ᐅᕙᖓᓗ ᐃᓕᖕᓂ ᑐᓴᕈᒪᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᔅᓯᓐᓂ ᑭᓱ ᐱᒻᒪᕆᐅᒐᔭᕐᒪᖔᖅ ᐃᓱᒪᒋᖃᓯᐅᑎᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᕐᖓᑎᓪᓗᒍ ᒪᓕᒐᖅ.

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᐊᖏᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᒪᓪᓗᑎ. ᐅᐱᒋᑦᑎᐊᖅᑕᕋ ᐱᓕᕆᓂᕆᔭᑦᑎᓐᓂ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᑉᐳᖓ ᐃᓕᓐᓂ ᑐᓴᕐᕕᖃᓂᐊᕐᓂᕐᒥᑦ.

ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᒥᓚᓂ ᔮᓕ

ᑐᙵᕕᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐅᕙᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ

ᕈᐃᔪᓪ ᑲᒥᓴᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ

"ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᖅᐊᑑᑎᖃᓐᓂᖅᐹᖑᔪᖅᑐᓂᓯᓂᕐᒥᑦᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᑦᑭᖑᕚᕇᖑᔪᓄᑦᐊᒻᒪᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒥᑦᑐᑭᖃᖅᑐᓂᐊᒻᒪᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦᐊᑐᖅᑕᐅᓂᑯᓂᑦ."

"ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦᐅᖃᐅᓯᖏᑦᐊᒃᓱᕈᕐᔪᐊᓚᐅᖅᑐᑦᓱᕈᓯᓕᒫᑦᑎᐊᑦᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦᐊᒻᒪᐃᓱᒪᖅᓱᑎᑕᐅᓇᑎᖃᓪᓗᓈᑎᑑᖁᔭᐅᓪᓗᑎᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦᐅᐃᕖᑎᑑᖁᔭᐅᓪᓗᑎ."Note de bas de page 1

ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑎᒌᖑᔪᓂᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ

"ᐅᑉᐱᕈᓱᒃᐳᒍᑦᑲᓇᑕᐃᓕᓴᖅᓯᒋᐊᖃᓕᖅᑐᖅᑲᓇᑕᐅᑉᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᑐᖃᖓᐱᖅᑯᓯᐊᐃᑎᓂᖅᓴᕐᔪᐊᖑᓂᖓᓂᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ. ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᒻᒪ, ᓱᓕᓪᓗᓂ, ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦᐅᖃᐅᓯᒃᓴᐃᑦ, ᐅᓂᒃᑳᖑᔪᑦᓴᖅᑭᓂᕆᔭᖏᓐᓂᓇᓗᓇᐃᕆᔪᖅᖃᓄᖅᐊᓪᓚᐃᑦᓄᓇᒨᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᑦ, ᐊᕐᕌᒍᒐᔭᕐᔪᐊᕌᓗᖕᓂᐅᐃᕖᑦᖃᓪᓗᓈᓪᓗᑎᑭᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ, ᐊᒻᒪᐃᙱᐅᓯᖏᑦᒧᒥᐅᓯᖏᓪᓗᑲᓲᒪᔾᔪᑎᒋᔭᕗᑦᓄᓇᒧᑦᑕᒪᓐᓇᓴᙱᔫᔾᔪᑎᒋᔭᕗᑦᐊᔾᔨᒋᔭᐅᙱᑦᑎᐊᖅᑐᖅᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ. ᑖᒃᑯᐊᑲᓇᑕᒥᐊᓐᓂᕐᓇᒻᒪᕆᒃᑐᑦᓴᐳᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦᓯᕗᓂᒃᓴᒥᑭᖑᕚᒃᓴᑦᑎᓐᓄᑦ".Note de bas de page 2

ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᕙᑎᓂ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ, ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐅᓂᒃᑳᓂᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒥᓴᓂᒃ ᐃᓕᓴᖅᓯᔪᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᐅᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ* ᐊᓪᓚᐃᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ. ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᕆᔭᖓᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ.

ᕈᐃᔪᓪ ᑲᒥᓴᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ (1996) ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ, ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ, ᐅᓄᖏᓐᓂᖅᓴᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᒋᐊᕐᓂᖏᓐᓂ, ᐅᑭᐅᖃᕐᓂᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᖅᑯᖅᑐᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᓲᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᖕᒥᔪᑦ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕈᓐᓃᕐᒪᑕ.

2005-ᒥ, ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑎᒌᖑᔪᓂᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓗᓕᖃᐅᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐅᓂᒃᑳᒥᑦ ᑕᐃᒎᓯᖃᖅᑐᒥ ᑐᕌᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅᓄᑖᒥᑦᐱᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ: ᑐᙵᕕᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅᐸᕐᓇᐅᑎᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦᐊᓪᓚᓄᑦ, ᐃᓄᖕᓄᑦᐊᒻᒪᐊᓪᓚᖓᔪᓄᑦᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓄᓪᓗ. ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᐃᓚᖃᓚᐅᖅᑐᖅ 25-ᓂᒃ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᑎ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᐃᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᓪᓗ.

ᒫᓐᓇᕈᓘᓂᖅᐹᖑᓚᐅᖅᑐᖅ, ᓱᓕᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᖏᑦ ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᒃᓱᕈᖁᔨᓪᓗᑎ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ ᑎᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᔪᒥ.

*ᑖᒃᑯᐊ ᑕᐃᒎᓰᑦ "ᐊᓯᐅᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᖅ", "ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖅ" ᐊᒻᒪ "ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᖅ" ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓪᓗᑎ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᒧᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᑕᐃᒎᓰᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᔪᑦ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᕆᕗᑦ ᑐᑭᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ. ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔩᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓕᕇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᓴᙱᓂᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑖᓐᓇ ᒪᓕᒐᖅ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᑲᒪᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐅᖃᐅᓰᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᒃᓴᒥ ᐱᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑐᐃᓐᓇᐅᕗᖅ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᓴᙱᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ, ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᙱᑦᑐᑦ ᐃᓗᓕᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒃᑐᐃᓂᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᒧᑦ.

ᓱᓕᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ ᑲᓇᑕᒥ: ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᑦ

ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᖅ

 1. ᑎᓕᐅᕆᕗᒍᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐃᓕᓴᖅᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂ.
 2. ᑎᓕᐅᕆᕗᒍᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐋᖅᑭᒃᓯᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᓗᓂ:
  • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐊᑐᖅᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑕ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᓪᓗᑎᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᓪᓗ, ᑐᐊᕕᕐᓇᕆᔭᐅᕆᐊᓖᑦ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ.
  • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᐊᑐᒋᐊᓪᓚᒃᑎᑕᐅᓗᑎ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᐅᔪᓂ.
  • ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᔭᒃᓴᖃᕐᒪᑕ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᐅᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ.
  • ᐊᓯᐅᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑕᐅᓂᖓ, ᐆᒻᒪᒃᑎᑕᐅᓂᖓ, ᐊᒻᒪ ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᓲᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᐅᔪᓄᑦ.
  • ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕆᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ.
 3. ᑎᓕᐅᕆᕗᒍᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓂᕐᒥ, ᐅᖃᖃᑎᖃᓚᐅᕐᓗᑎ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᔪᒥ. ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᓪᓗᐊᖅᑐᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᒃᑲᓐᓂᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᖅᐸᒡᓗᓂ ᓈᒻᒪᖕᒪᖔᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᙶᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓄᑦ.Note de bas de page 3

ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑎᑎᕋᐅᓯᐅᓯᒪᔪᓕᒫᓂᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᒥ, ᐅᓄᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᓱᓕᓂᕋᐃᕈᑐᒥ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂ, ᐃᓚᒋᓗᓂᐅᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ (ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒋᓕᐅᑎᓯᒪᔪᖅ A-ᒥ). ᓱᓕᓂᕋᐃᕈᑎ ᐊᑦᑎᓂᖅᓴᐅᕗᖅ ᑲᓲᒪᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ; ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᓯᐊᒍᖔᖅ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔪᓂ ᓱᓕᓂᕋᐃᕈᑎᒥ, ᓲᕐᓗ: ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ; ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᓴᐳᔾᔨᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂ. ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᖅ ᐊᓪᓚᓄᑦ, ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᐅᕗᖅ ᒐᕙᒪᐅᑉ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓱᓕᓂᕋᐃᕈᑎᒥ.

ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᓪᓚᓄᑦ, ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ

ᑲᓇᑕᒥ, ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᔪᖃᙱᓚᖅ. ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᕙᒃᑐᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑕᒃᐳᑦ ᑎᓴᒪᓂᒃ ᑎᒍᕇᔅᓂᒃ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᓂᕐᒧᑦ.Note de bas de page 4 ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ, ᐅᓄᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᓃᑦᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ. ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᒡᓕᖃᖅᑐᓂ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ. ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᕐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᒥ ᐃᑲᔪᙱᓚᖅ ᓴᖅᑭᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᒥ ᒪᓕᒐᒃᑯᑦ, ᓲᕐᓗ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᓴᖅᑮᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᓂ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᑦᓴᓂᑦ (ᓲᕐᓗ: ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕖᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ).

ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ, ᒪᓕᒐᖅ ᐃᓚᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᓕᓴᖅᓯᔪᓂ ᑐᙵᕕᓪᓗᐊᑐᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ, ᑭᓇᐅᒋᐊᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᒃᐱᕆᔭᖏᓐᓄᑦ; ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕆᔭᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒧᑦ; ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ; ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂ ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓯᖏᓐᓄᑦ; ᐊᒻᒪ ᐅᓄᖅᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᔾᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ.

ᑲᓇᑕᒥ ᐊᓪᓚᐃᑦ, ᐃᓄᐃᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᑐᐊᒐᕐᒥ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ, ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑎᒍᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᓂ ᐱᔭᐅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᓯᐅᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᐃᑦ, ᐃᓄᐃᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓂ ᑭᖑᕚᒃᓴᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᖏᓐᓇᐅᔭᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᕐᔪᐊᕐᓂᐅᔪᒧᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᕐᔪᐊᕐᓂᐅᔪᖅ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᐃᑲᓃᓪᓗᑎ/ᐃᓅᖃᑎᒌᓗᑎ ᐱᓕᕆᓂᒃᑯᑦ – "ᐱᓕᕆᓗᑎ" ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐊᓪᓚᓂ, ᐃᓄᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᓂ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ, ᐊᒻᒪ ᑕᕝᕙᓂᔅᓴᐃᓐᓈᖏᓪᓗᑎ ᐱᓕᕆᓂᒃᑯᑦ – ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᙵᔪᑦ ᐅᐸᒍᑎᒍᓐᓇᖏᑦᑐᓂ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎ ᑐᓂᓯᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖏᓐᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᑐᒃᑯᑦ, ᓲᕐᓗ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ, ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᑦ/ᑐᓂᓯᓂᕐᒥ, ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᑦ/ᑐᓂᓯᓂᕐᒥ.

ᐅᓄᖅᑐᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᖕᓂ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᑕᓕᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᓂ ᐅᓪᓗᒥᓯᐅᑎᓂ ᐊᖏᕈᑎᓂ, ᐃᓗᓕᖃᐅᖅᑐᓂ ᓄᓇᑖᕈᑎᓂ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᒐᕙᒪᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂ. ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᐃᓐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐊᖏᕈᑏᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᐃᓐᓇᐅᓲᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᐅᓄᖅᑐᑦ ᐊᖏᕈᑎᑦ ᐃᓚᖃᕐᒥᔪᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᕗᖅ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᖏᕈᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᙱᑦᑐᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᙵᔪᓂ. ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᖅ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓇᓱᓐᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᙵᔪᑦ ᑕᐅᑐᑦᑕᖏᓐᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒐᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑐᕌᖓᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑦ, ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑦ, ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᓴᙱᓂᕆᔭᐅᔪᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᖏᕈᑎᖏᓐᓂ.

ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒐᕐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓲᓄᑦ ᐊᓯᐅᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ

 1. ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓕᓵᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑐᓴᓇᐅᖅᑐᒍᑦ "ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ" ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖅ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᙱᒻᒪᑕ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᓪᓚᐃᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐊᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓ ᒪᓕᒐᐅᔪᖅ ᐃᓚᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᔾᔨᒌᒃᑐᓂ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖅᑐᓂ ᐊᓪᓚᓂ, ᐃᓄᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᓂ ᑕᐃᒫᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᕕᒃᑐᐃᓗᓂ ᐊᓪᓚᓂ, ᐃᓄᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᑐᕌᖓᓗᑎ ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᐊᑐᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᙵᔪᓂ.

  ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᔾᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᑯᐊᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ:

  • ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑕᐃᒎᓰᑦ "ᐊᓯᐅᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᖅ", "ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖅ" ᐊᒻᒪ "ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᖅ" ᑐᑭᑖᕈᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓖᑦ ᑐᑭᓯᐊᒪᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ; ᐊᒻᒪ
  • ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓗᑎ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᙵᕕᓕᖕᓂ ᒪᓕᒐᕐᓂ, ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂ ᑐᕌᖓᓗᑎ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ.
 2. ᒪᓕᒐᖅ ᐊᔾᔨᒋᓗᓂᐅᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓗᓂ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᓱᓕᔪᓂᒃᐊᒻᒪᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦᐊᑐᓕᖁᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᓱᓕᓂᕋᐃᕈᑎᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᒪᓕᒐᖅ ᐃᓕᓴᖅᓯᓪᓗᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓗᑎ:
  • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᑐᙵᕕᓪᓗᐊᑕᕆᔭᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂ, ᐅᒃᐱᕆᔭᖏᓐᓄᑦ, ᓄᓇᒧᑦ ᐃᓅᖃᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂ, ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑕᐅᑐᑦᑕᒥᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓄᑦ;
  • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐱᓪᓗᐊᑕᕆᔭᐅᔪᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ;
  • ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᑐᕌᖓᓂᖏᑦ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ;
  • ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᐃᑦ ᒪᓕᒐᖏᑎᒍᑦ, ᐊᑐᐊᒐᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᒥᑎᒍᑦ; ᐊᒻᒪ
  • ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᑎ ᐃᓄᖁᑎᒋᔭᐅᓂᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᔪᓂ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᖢᑎᒡᓗ ᑕᐅᕗᖓᓕᒫᖅ.

  ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂ ᑕᐃᒃᑯᐊᖑᓪᓗᑎ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ.

  ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᔾᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᑯᐊᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ:

  • ᑐᓕᐊᖃᑎᒌᓗᑎ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂ, ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᒪᓕᒐᑦ ᓱᓕᓂᕋᐃᓗᑎ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓗᑎ ᐅᖃᐅᓯᐅᓗᑎ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ, ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐊᓯᓐᓈᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ;
  • ᑖᒃᑯᐊ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᓪᓗ (ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᓗ) ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪᓂ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒥ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑎᒍᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᒍᓐᓇᕐᒪᖔᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓗᓂ ᒪᓕᒐᕐᒥ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᓗᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ;
  • ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐅᓪᓗᒥᓯᐅᑏᑦ ᐊᖏᕈᑎᑦ, ᓄᓇᑖᕈᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᒐᕙᒪᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂ ᐊᒻᒪ, ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ, ᒪᓕᒐᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᖅ ᑐᕌᖓᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓗᓂ, ᑕᐃᒃᑯᓂᖓ ᐊᖏᕈᑎᓂ; ᐊᒻᒪ
  • ᒐᕙᒪᓕᒫᒃᑯᓐᓂ (ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ) ᐱᓕᕆᐊᖃᓂᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᓯᐅᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᑦ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐅᑭᐅᓕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓕᕇᒃᑐᓂ ᓴᙱᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂ ᑕᒡᕘᓇ.
 3. ᐱᖁᔭᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓪᓗᐊᖅᑐᖅ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᒥᒃ ᐊᓯᔾᔨᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᕐᓗᓂ ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᓕᖁᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᓴᙲᓐᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓛᓐᓂᓚᐅᓱᖓ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᕙᒡᓗᓂ.

  ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂ ᓲᕐᓗ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐃᓛᓐᓂᓚᐅᓱᖓ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᕙᒡᓗᓂ, ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᖃᑦᑕᓂᕐᒥᑦ ᑖᓐᓇ ᒪᓕᒐᖅ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᑎᑭᐅᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᔪᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᓂ ᐊᓯᐅᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ.

  ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᔾᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᑯᐊᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ:

  • ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᖓ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᖃᑦᑕᕋᔭᕐᒪᖔᑦ, ᐃᓚᒋᓕᐅᓂᐅᒃ ᑭᓇ ᐱᔭᒃᓴᖃᕋᔭᕐᒪᖔᖅ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᑭᓇ ᑐᓂᔭᐅᒐᔭᕐᒪᖔᖅ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ;
  • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᐅᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖃᑕᐅᓗᑎ ᐅᖃᐅᓯᐅᒋᐊᖃᕋᔭᕐᒥᔪᖅ; ᐊᒻᒪ
  • ᑕᐅᑐᒃᑕᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐱᔾᔪᑎᖓ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᔪᒧᑦ ᓇᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓲᕐᓗ, ᑐᕌᒐᖃᕐᓗᑎ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖓ ᐱᖁᔭᐅᑉ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᔪᓂ ᒪᓕᒐᕐᓂ, ᐊᑐᐊᒐᕐᓂ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓂ.
 4. ᒪᓕᒐᐅᑉ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᕆᓪᓗᐊᖅᑕᖓ ᐅᖃᐅᓯᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᑐᕌᖓᓪᓚᕆᒃᑐᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᐅᑉ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᓪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ. ᐊᓯᖏᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕖᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓂ ᐱᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ. ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐊᑐᕐᓗᑎ ᑎᑭᐅᒪᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐹ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓅᔪᑦ, ᐅᖃᐅᓰᑦ, ᓄᓇᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᓪᓗ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᑦ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᔮᕙᒌᖅᐹ?

  ᐊᔾᔨᒌᙱᑐᓄ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᓕᒫᓄᑦ ᐃᓚᒋᓗᓂᒋᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᖏᓪᓗᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ, ᓇᒥᕐᒥᐅᑕᐅᒐᓗᐊᕈᓂ (ᐃᓅᓯᓕᒫᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ) ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᐃᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᔅᓯᓂ ᐅᑭᐅᖃᕋᓗᐊᖅᐸᑕ. ᐊᑐᓂ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᖅ ᐊᔾᔨᒌᔾᔮᙱᑦᑐᖅ ᑭᓱᒥ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᑦ ᐱᐅᓂᖅᐹᓄᑦ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ, ᒪᓕᒐᖅ ᐊᓯᔾᔨᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂ.

  ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᔾᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᑯᐊᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ:

  • ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᖓ ᑎᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ ᑐᕌᖓᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᑕᒪᐃᓐᓅᖓᔪᓕᒫᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᓂᖅᐹᒥ ᐊᑐᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᖁᔭᖏᓐᓂᒃ;
  • ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖓ ᓴᖅᑭᔮᕙᒌᖅᑐᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂ; ᐊᒻᒪ
  • ᐱᔭᒃᓴᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᓂᖏᑦ ᓄᑖᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ.
 5. ᐱᖁᔭᖅ ᐃᓚᖃᕆᐊᓕᒃ ᓴᖅᑮᓂᕐᒥᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ, ᓂᕆᐅᓇᖅᑐᒥ, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓐᓇᖅᑐᒥ ᐅᖓᓯᒃᑐᒨᖓᔪᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥᑦ.

  ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᑲᓲᒪᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᓈᒻᒪᒃᑐᓄᑦ, ᓂᕆᐅᓇᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓗᑎ ᓄᑖᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂ ᐊᒻᒪ ᑎᑭᐅᒪᔭᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓗᑎ ᒪᓕᒋᐊᓕᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓄᑦ.

  ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᔾᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᑯᐊᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ:

  • ᑖᒃᑯᐊ "ᓈᒻᒪᒃᑐᑦ, ᓂᕆᐅᓇᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓐᓇᖅᑐᑦ" ᑮᓇᐅᔭᑦ ᑐᑭᖃᕋᔭᖅᑐᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᐅᔪᖅ ᐃᓚᖃᓪᓗᐊᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂ ᑎᑭᐅᒪᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᑎᑕᐅᓂᒃᑯᑦ;
  • ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓰᑦ ᓲᕐᓗ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᕋᔭᖅᑐᓂ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᔪᒥ;
  • ᐱᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓ ᐊᓯᔾᔩᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂ; ᐊᒻᒪ
  • ᖃᓄᖅ ᐃᓚᓕᐅᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᓪᓗᒥᓯᐅᑎᓂ ᐊᖏᕈᑎᓂ, ᓄᓇᑖᕈᑎᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᒐᕙᒪᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᒥ.

ᐊᐱᖅᑯᑎᑦ

ᓱᓕᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᖓ 13 ᐅᖃᖅᑐᖅ, "ᑎᓕᐅᕆᕗᒍᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐃᓕᓴᖅᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂ".

1. ᑭᓲᓪᓗᐊᖅᐸᑦ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᒪᓕᒐᒃᑯᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᐅᓗᑎ (ᖃᓄᕐᓕ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᐅᓗᓂ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᑐᑭᖃᖅᐸ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᕋᔭᖅᐱᐅ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓅᓯᕆᔭᕐᓂ)?


ᑲᓇᑕᒥ, ᐅᓄᖅᑐᓂ ᓴᖅᑭᔮᕙᒌᖅᑐᖃᖅᑐᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂ. ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓵᓕᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᓂᒃᑯᑦ, ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ (ᐃᓚᖃᕐᓗᑎ ᑖᒃᑯᓇᙵ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐊᓪᓚᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ), ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓ ᐃᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᓴᖅᑭᔮᕙᒌᖅᑐᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓂ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓪᓗᐊᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂ, ᐋᖅᑭᒃᓱᓂᕐᒥᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᑕᐅᑐᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ.

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ/ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᖃᐃ ᑐᕌᖓᖃᓯᐅᑎᕗᖅ ᐃᓱᒪᒋᓂᐊᕐᓗᒍ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅᐹᖑᓂᐊᖅᑐᒥ ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓗᑎ ᓯᓚᑐᓂᖅᐹᓂᑦ ᐱᐅᓯᐅᔪᓂ. ᐅᓄᖅᑐᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᔪᑦ ᓴᙱᔪᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᐅᔪᓂ, ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᔪᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂ ᐱᓪᓚᑦᑖᖅᑐᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓕᕇᒃᑐᓄᑦ ᐆᒻᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᑲᓴᓕᖅᑐᓄᑦ (ᓲᕐᓗ ᓯᓂᓐᓂᕋᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ).

2. ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᓴᖅᑭᔮᕙᒌᖅᑐᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕖᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᔭᖅᐸ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ?


2005-ᒥ ᑐᕌᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅᓄᑖᒥᑦᐱᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ: ᑐᙵᕕᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅᐸᕐᓇᐅᑎᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦᐊᓪᓚᓄᑦ, ᐃᓄᖕᓄᑦᐊᒻᒪᐊᓪᓚᖓᔪᓄᑦᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓄᓪᓗᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎ ᐅᓂᒃᑳᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑎᒌᖑᔪᓂᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ, ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ − ᑐᙵᕕᖃᖅᖢᑎ ᑐᓴᕐᕕᒋᔭᖏᓐᓂ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋ − ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᓪᓗᐊᑕᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ: ᑲᒪᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐸᕐᓇᑕᐅᓂᖓ ᐅᖓᓯᒃᑐᒨᖓᔪᒥ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ; ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᓯᒃᑲᓐᓂᓂᕐᒥᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂ ᐊᓪᓚᐃᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ; ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕐᓗᑎ ᓴᓇᕕᖕᓂ, ᒐᕙᒪᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ; ᐊᒻᒪ, ᑐᓐᓂᖅᓴᐃᓗᑎ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᓄᓇᓕᐅᔪᓄᑦ.

ᐊᖏᖃᑎᒌᓚᐅᖅᑐᑦ ᑖᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓗᓂ, ᒐᕙᒪᒨᖓᖏᓪᓗᓂ, ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂ ᐊᑐᓗᐊᖏᓪᓗᑎ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᖅ ᑐᕌᖓᓗᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓄᑦ, ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓗᑎ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐅᓄᖏᑦᑐᓂ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖃᖅᑐᓂ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓖᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᓪᓗᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖓᓯᒃᑐᒨᖓᔪᒥ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥ. ᐊᖏᖅᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖑᓪᓗᐊᑕᕆᔭᐅᓗᓂ ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᓗᓂ, ᐅᓄᖅᑐᑦ ᐊᑐᖁᔨᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᓂ ᑎᑭᓴᐃᕕᑕᖃᕐᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑭᓴᐃᕕᓂᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂ ᐊᑐᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔪᓯᑦᑎᐊᕙᐅᓛᓂᑦ.

3. ᖃᓄᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ (ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ) ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᔭᖅᐸ ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᖓᒐᔭᖅᐸ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂ? ᑲᓇᑕᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ(ᓂ) ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐹ?


ᐃᓂᖏᓐᓂ ᐃᓚᖏᓐᓂ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᔪᑦ. ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑦᑎᐊᓂᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂ. ᐊᖏᕈᑎᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᒃᑲᓐᓂᑎᑦᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕉᑕᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᓂᑦ.

ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ, ᐱᓕᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓄᑦ. ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓕᖏᑦ ᐊᔾᔨᒋᓪᓗᐊᑕᖅᑕᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᖕᒧᑦ. ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓲᑦ ᐃᒪᐃᓕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂ. ᐱᔨᑦᑎᕋᓲᑦ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂ. ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᕙᖕᒥᔪᑦ ᒐᕙᒪᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ.

ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ, ᑲᓇᑕ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓯᒪᙱᑦᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᔪᒥ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐊᑐᓕᖁᔭᖓ # 15 ᑕᐃᑲᙵ ᓱᓕᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ ᑎᓕᐅᕆᕗᖅ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ "ᑎᓕᐅᕆᕗᒍᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓂᕐᒥ, ᐅᖃᖃᑎᖃᓚᐅᕐᓗᑎ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᔪᒥ. ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᓪᓗᐊᖅᑐᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᒃᑲᓐᓂᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᖅᐸᒡᓗᓂ ᓈᒻᒪᖕᒪᖔᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᙶᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓄᑦ."

4. ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᒐᔭᖅᐱᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᔪᒧᑦ(ᓄᑦ)?


ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᐊᓂᒍᓕᖅᑎᓪᓗᒍᑦ, ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᑎᒥᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑦ, ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ ᑖᓐᓇᐅᙱᖔᖅᑐᖅ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐱᑕᖃᓐᓂᖅᓴᐅᖁᔨᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᑎᖅᑏᓂᕐᒥᑦ ᑭᖑᕚᕇᖑᔪᓄᑦ ᑐᓂᓯᓂᐅᔪᒥ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᑕᑯᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑕᐅᓂᕐᒧᑦ. ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕇᓪᓗ, ᑭᓯᐊᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓲᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓄᑦ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᓂ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑕᐅᙱᑦᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔨᒪᕇᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔪᑦ Fishman's Scale−ᖑᓂᕋᖅᑕᐅᔪᒥ (ᐃᓚᒋᓕᐅᑎᓯᒪᔪᖅ B), ᓇᓗᓇᐃᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᕐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᓇᓃᑎᑕᐅᓪᓗᐊᕐᒪᖔᑦ. ᓄᓇᒋᔭᕐᓂᒃ ᐅᓄᖏᑦᑐᓂ ᐅᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᖃᖅᑐᓂ, ᓲᕐᓗ, ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᖅᓯᓐᓈᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐅᑎ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴ ᐸᕐᓇᐅᑎᓪᓗᐊᑕᐅᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᑐᕌᖓᑦᑎᐊᖅᖢᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕆᔭᖓᓄᑦ.

ᓇᓕᒧᒃᑐᒥ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓ ᐅᓄᖅᑐᓂ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᒋᔭᐅᔪᒥ. ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᑭᖑᕚᕇᖑᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ ᑐᓂᓯᓂᐅᔪᒥ ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᓕᒫᑦᑎᐊᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ. ᓲᕐᓗ, ᓄᓇᒋᔭᐅᔪᒥ ᖃᑦᑎᓂᒃᑭᐊ ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᖃᖅᑐᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᒃᓴᔪᓂ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅᑕᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ, ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᖅᓯᓐᓈᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐅᑎ, ᐃᓐᓇᕐᓂ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂ ᑎᑎᖅᓯᓂᕐᒥ, ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑐᖃᕐᓗᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᑐᑭᖓ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖃᕐᓂᕐᒥᑦ.

5. ᖃᓄᑭᐊᖓᐃ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐱᑕ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖅᓴᐅᓗᑕ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ?


ᑕᐃᒪᙵᓂ ᕈᐃᔪᓪ ᑲᒥᓴᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ (RCAP), ᑲᑎᖃᑎᖃᕐᓂᒃᑯᓪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ, ᑖᓐᓇᓗ 2005-ᒥ ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑎᒌᖑᔪᓂᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓄᑦ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᖃᑦᑕᐃᓐᓇᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᓪᓗᑎ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ, ᐊᒻᒪ ᐅᖃᒋᐊᓪᓚᒃᓯᒪᔪᑦ ᐊᓯᐊᒍᖔᖅ ᐆᒃᑑᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ. ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ, 2005-ᒥ ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑎᒌᖑᔪᓂᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᖓ ᓇᓗᓇᐃᕆᕗᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔨᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᓴᖅᑭᑦᓯᓪᓗᐊᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᓄᓇᓕᖕᓅᑲᐅᑎᒋᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᐅᖃᐅᓯᐅᓂᖅᐹᖑᓚᐅᖅᑐᖅ 2005-ᒥ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᙶᖅᑐᑦ ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᑕᐅᓗᑎ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ.

6. ᖃᓄᕐᓕ ᐃᓱᒪᕕᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ ᑮᓇᐅᔭᕐᓄᑦ? ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᖏᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᐅᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᐸ?


ᐃᓱᒪᒋᔭᑎᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᒃᑭᑦ

ᑭᐅᔾᔪᑎᑎᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᓄᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ PCH.LLA-ILL.PCH@canada.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ

ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᐅᕗᖓ:

Ministère du Patrimoine canadien
Loi sur les langues autochtones 
25, rue Eddy, 12e étage, salle 085
Gatineau (Québec)
K1A 0M5

ᐃᓚᒋᓕᐅᑎᓯᒪᔪᖅ A

ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᓱᓕᓂᕋᐃᕈᑎᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 2

ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓕᒧᒃᑐᑦ ᐊᓯᓕᒫᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓗᑎ ᐃᓚᐃᓐᓈᖅᑕᐅᖏᓪᓗᑎ, ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᑎᒍᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᑐᙵᕕᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᓇᐅᒋᐊᒃᓴᖏᓐᓂ.

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 3

ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓖᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ. ᑕᒡᕘᓇ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᑎᒍᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓗᑎ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓲᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕆᔭᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓗᑎ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓲᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᖏᓐᓂ, ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕆᔭᖏᓐᓂ.

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 8

1. ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᓚᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓖᑦ ᒪᓕᒋᐊᑐᙱᑦᑐᑦ ᐱᕚᕆᔭᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᕋᑦᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓂ.

2. ᓄᓇᓖᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᒥ ᒪᑯᓄᖓ:

(a) ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᖅ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᓕᒃ ᐱᑎᑦᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᓅᓂᕐᒥᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒥ ᑮᓇᐅᒋᐊᒃᓴᖏᓐᓂ;

(b) ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᖅ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᓕᒃ ᐊᑐᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᔪᓂ ᓄᓇᖏᓐᓂ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᒥ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂ;

(c) ᐱᔮᕆᑎᑕᐅᓗᑎ ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᑦ ᓄᑦᑎᖅᑎᑕᐅᓗᑎ ᑐᕌᖓᔪᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖅᑐᒥ ᓯᖁᒥᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑎᕆᓂᕐᒥᑦ ᓇᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂ;

(d) ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔮᕆᔭᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ;

(e) ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᑦ ᑐᑭᓯᓂᕐᓗᕈᑏᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᕋᖅᑐᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᓇᐅᒋᐊᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑐᕌᖓᓗᑎ.

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 11

1. ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓖᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥ, ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥ ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂ, ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓄ, ᓲᕐᓗ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᑐᖃᕐᓂ, ᐱᖁᑎᑐᖃᐃᑦ, ᓴᓇᒪᓃᑦ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓃᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᖁᙱᐊᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᐅᓯᒃᑯᑦ.

2. ᓄᓇᓖᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᒥ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂ, ᐃᓚᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐅᑎᖅᑏᓂᕐᒥᑦ, ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ, ᐃᑉᐱᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓗᖅᑯᓯᖏᑦ, ᓯᓚᑐᓂᖏᑦ, ᐅᒃᐱᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᒃᐱᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᑎᖏᑦ ᑎᒍᔭᐅᔪᑦ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒃᑯᑦ, ᐊᖏᖅᑕᐅᖅᑳᖅᓯᒪᓇᑎ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᕋᐃᓂᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂ.

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 13

1. ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓖᑦ ᐆᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᐊᒻᒪᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᑭᖑᕚᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᑐᖃᖏᓐᓂ, ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ, ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖏᑦ, ᐅᒃᐱᕆᔭᖏᑦ, ᑎᑎᕋᕈᓯᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓗᑎ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑕᐃᒎᓯᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ, ᐃᓂᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᓪᓗ.

2. ᓄᓇᓖᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᓐᓇ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᓗᑎᓗ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᕝᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᓂ, ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐊᒍᖔᖅ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ.

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 14

1. ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓖᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᒥᑎᒍᑦ, ᑐᕌᖓᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑕ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ.

2. ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᓄᑕᖅᑲᑦ, ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓖᑦ ᓇᐅᒃᑯᓕᒫᖅ ᖃᓄᓕᒫᕐᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᑭᕋᖅᑐᖅᑕᐅᖏᓪᓗᑎ.

3. ᓄᓇᓖᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ, ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᓄᑕᖅᑲᑦ, ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᓄᓇᓕᖏᑕ ᓯᓚᑖᓂᕐᒥᐅᑕᐅᔪᑦ, ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᕕᐅᓗᑎ, ᐊᔪᕐᓇᙱᒃᑳᖓᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓗᓂ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑎᒍᑦ.

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 16

1. ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓖᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᓴᖅᑭᔮᕈᒪᔭᒥᓂ ᐅᖃᐅᓯᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᕕᐅᓂᕐᒥᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᙱᑦᑐᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᓄᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᖅᑕᐅᖏᓪᓗᑎ.

ᐃᓚᒋᓕᐅᑎᓯᒪᔪᖅ B

ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦᓱᒋᐊᕈᑏᑦᑐᙵᕕᒋᓗᒋᑦᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᖁᓕᕇᒃᓯᔪᓂᐅᖃᐅᓯᐅᑉᐊᓯᐅᔨᔭᐅᓕᕐᓂᖓᓄᑦ

ᐅᖃᐅᓯᖅᒫᓐᓇᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦᓱᒋᐊᕈᑏᑦ
ᐃᓚᖓ 8: ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᐅᓄᖏᑦᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ. ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᕼᐃᓐᑕᐅᑉ (1994) "ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐅᑎ" ᐆᒃᑑᑎ ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᑐᖃᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᕐᓗᑎ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᒥ ᐃᓐᓇᕐᒥ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔪᓂ. ᓯᐊᒻᒪᒃᓯᒪᔪᑦ, ᐅᖓᓯᒃᑐᒦᑦᑐᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑰᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᓯᒥᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ...
ᐃᓚᖓ 7: ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᕿᑐᕐᖏᐅᕈᓐᓃᖅᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎ "ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᑦᑎᑦᑕᐅᑏᑦ" ᒪᐅᕆ ᐊᒻᒪ ᕼᐊᕙᐃᔨᑎᑐᑦ, ᐆᒃᑑᑏᑦ ᐃᓐᓇᐅᓂᖅᓴᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂ ᐸᐃᕆᕙᒃᑐᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᓲᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ...
ᐃᓚᖓ 6: ᐃᓚᖓᓂ ᑭᖑᕚᕇᖑᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᑦ. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᓂᒃᓴᓂ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᑲᔪᖏᖅᓴᖅᑕᐅᓗᓂ, ᓴᐳᔾᔭᐅᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᑐᐊᕆᓗᓂ. ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓗᑎ ᒪᒃᑯᓐᓂᖅᓴᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ ᐊᑐᓐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂ ᓄᑕᖅᑲᖏᑦ ᑕᒡᕙᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.
ᐃᓚᖓ 5: ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐆᒻᒪᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᓱᓕ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖅ. ᐅᖃᓕᒫᕆᐊᖅᓴᑎᑦᑎᓗᑎ ᐃᓄᑭᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ. ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓇᖅᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᓂ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᖅ. ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᓂ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ. ᐃᓕᓴᖅᓯᕙᒡᓗᑎ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒃᓱᕉᑕᐅᔪᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᓯᐊᒃᑯᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ.
ᐃᓚᖓ 4: ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔭᕆᐊᓖᑦ ᓄᑕᕋᐅᓂᖅᓴᐅᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑕᐅᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᓯᐅᔪᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎ TPR [ᑎᒥᓕᒫᒧᑦ ᑭᐅᔾᔪᓯᖃᕐᓂᕐᒥᑦ]... TPR [ᑎᒥᓕᒫᒧᑦ ᑭᐅᔾᔪᓯᖃᕐᓂᕐᒥᑦ]-ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᕐᓂᖅ... ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᓰᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᐅᑎᓂ... ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᓇᓂ ᓈᒻᒪᒃᑯᓂ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ ᐅᖃᕈᓐᓇᙱᑦᑐᓄᑦ ᓄᑕᕋᐅᓂᖅᓴᐅᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓗᑎ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᙶᖅᑐᒥ ᐊᓯᐊᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ. ᓴᓇᒋᐊᓖᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑎᒍᑦ ᐃᔾᔪᔪᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᓕᒫᓂᕐ ᐊᒻᒪ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂ.
ᐃᓚᖓ 3: ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖅ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᑐᓗᐊᙱᑦᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᖕᓄᑦ. ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓕᒫᓂ ᐅᖃᐅᓯᐅᓗᓂ ᓄᓇᓕᓕᒫᒥ... ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎ ᑕᐃᒎᓯᕐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᒻᒥ ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ ᐊᑐᕐᓗᑎ...
ᐃᓚᖓ 2: ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖅ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᒐᕙᒪᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᑭᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ. ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᑎᑎᕋᐅᓯᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᒐᕙᒪᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂ ᑲᒪᑎᓪᓗᒋᑦ/ᑎᑎᖅᑲᕈᔪᖕᓄᑦ. ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᒃᑯᑦ ᐸᐃᑉᐹᓂ, ᓈᓚᐅᑎᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ.
ᐃᓚᖓ 1: ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐃᓚᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖅ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᓂ ᒐᕙᒪᓂ ᐊᒻᒪ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ. ᐃᓕᓐᐊᓂᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᐊᕕᒃᑐᖅᒥᒪᔪᓂ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᓂ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᕐᓗᒍ. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᐅᖃᓪᓚᓐᓂᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᓐᓂᒃᑯᓪᓗ ᐱᙳᐊᕐᓗᑎ ᑕᑯᕋᓐᓈᖅᑕᐅᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᓕᒫᒐᑎᒍᑦ. ᑐᓂᓯᕙᒡᓗᑎ ᑲᑎᙵᔪᓄᑦ/ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᓯᐊᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᒃᓱᕉᑕᐅᔪᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ.
ᓇᑭᙶᕐᓂᖓ: ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᑲᙵ ᕕᓱᒪᓂᐅᑉ (1991, ᒪᑉᐱᖅᑐᒐᖅ 88-109) Graded Intergenerational Disruption Scale for Threatened Languages, ᑕᐃᑲᓂ Jon Reyhner, "Some Basics of Indigenous Language Revitalization," ᑕᐃᑲᓂ Revitalizing Indigenous Languages, ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᑖᔅᓱᒪ Jon Reyhner, Gina Cantoni, Robert N. St. Clair ᐊᒻᒪᓗ Evangeline Parsons Yazzie (Flagstaff, Ariz.: Northern Arizona University, 1999), ᐅᕙᓂ http://jan.ucc.nau.edu/~jar/RIL_Intro.html.
Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :