توسعه بیومتریک (انگشت نگاری)

از تابستان سال 2018، هنگام درخواست ویزای مسافرتی، اجازه تحصیل یا کار (به جز اتباع ایالات متحده)، یا اقامت دائم، شما نیاز به دادن اثر انگشت و عکس خواهید داشت. برای تسهیل مسافرت های مکرر به کانادا، متقاضیان ویزای توریستی، مجوز تحصیلی یا کار تنها باید هر 10 سال یکبار مشخصات بیومتریک خود را ارائه دهند.

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: