Ang coronavirus disease (COVID-19): Mga mapagkukunan ng impormasyon

I-download ang resources na ito at ibahagi sila sa iyong komunidad.

Pagbabakuna/Vaccination

Protektahan ang iyong sarili at ang iba

Mga at-risk o madaling maapektohang grupo

Mga caregiver

Paglinis

Social media sharing

Ang mga katotohanan tungkol sa COVID-19 vaccines

Page details

Date modified: