Ang coronavirus disease (COVID-19): Mga mapagkukunan ng impormasyon

I-download ang resources na ito at ibahagi sila sa iyong komunidad.

Pagbabakuna/Vaccination

Protektahan ang iyong sarili at ang iba

Mga at-risk o madaling maapektohang grupo

Mga caregiver

Paglinis

Social media sharing

Ang mga katotohanan tungkol sa COVID-19 vaccines

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: