CANADA GAKENDAASIWIN MAZINIGAN

Alternate formats

On this page

CANADA GAKENDAASIWIN MAZINIGAN Debnan $500 Gdo binoojiinim niigaan bimaadziwin

Egitziinged maage e’naagdowenmiged, gdo gajitoon ezhi gshkitoowin awii naadmoowad gniijaanis awii mna maajiishkaad. Gnimaa agwa zhaazhigwa agii maajii mkwendaanaadig gdo binoojiinim adoo skoonwinwin shkaa giijiitaad awii aanke gakendaasad. Gimaa Gamig maampii Canada gdaa naadmaag awii zgaknaman zhoonyaa gdo binoojiinim awii aanke gakendaasad Zagakbiigan Gakendaaswin Zhoonyaa Zagaknigewin Inaaknigewin (ZGZI).

Wegnesh maanda yaawang Canada Zgaknige Gakendaasiwin Mazinigan?

Owi Canada Gakendaasiwin Mazinigan aawan n'tam $500 bagidnigewin maagwewaad Gimaa Gamig Canada awii naadmaagyin awii maajtaa'in zgaknigewin nangwa gdo binoojiinim awii aanke gakendaasad shkwaa giizhiitaad skoonwid. Gdo binoojiinim gegwa adaa debnaan $100 ensa biboon apiinish mdaashi naanan piitzid. Maawaando mnik $2,000 zhiwe ZGZI.

Owi zhoonyaa zhiwe ZGZI adaa nikaazam awii dabagaadeg nowoonj agwa engindeg e’dagoosin aabji maage jina gakenjdaaswin zhiwe:

 • gabe-gakendaasiwin epiichi nakiitaagen:
 • CEGEPs;
 • gabe-gikendaasoowiigwaaman;
 • inankiiwin kinomaagewiigwaam; maage;
 • ishpi-gikinoo’amaadiiwiigwaaman

Ndo binoojiinim ana miigse awii debnang Canada Gakendaasiwin Mazinigan?

Gdo binoojiinim miigse awii debnan owi Canada Gakendaasiwin Mazinigan agiiishpin:

 • agii n'daadzid Manidoo-giizis 1, 2004;
 • maampii d'nakiid Canada;
 • adaa-aan anokii agindaaswin mazinigan;
 • giishin bangii zhoonyaa zhoonya inoodewiziwin; miinwaa
 • naabdendang aawid owi ZGZI.

Binoojiin e’naagdewenjgaazad zhiwe Binoojiin Zhoonyaa bamitaagewin dabagaadeg, baabgwaadam debnamwaad Canada Gakendaasiwin Mazinigan.

Wegnesh yaawang Zagakbiigan Gakendaasiwin Zhoonyaa Zgaknigaadeg Inaaknigewin (ZGZI)?

Owi ZGZI aawan Gakendaaswin zhoonyaa zgaknigewin age naadmaagyin, gadoo inoodewiziwin maage gwiichkiwenig wiiba awii maajii zgaknigewaad gdo binoojiinim woshme awii gakendaasad shkwaa giizhiitaad skoonwid.

Owi Canada Gakendaasiwin Mazinigan awaan zhoonyaa gagwek e'zagaknamwaad gewe Gimaa Gamig Canada zhiwe ZGZI gewe binoojiinig bangii zhoonyaa ageshtoojig inoodewiziwinwaan. Gaawiin memkaach gdaa aanke toosiin zhoonyaa zhiwe ZGZI awa binoojiin awii debnang owi Canada Gakendaasiwin Mazinigan.

Aniish agenji zgaknamaa zhoonyaa ndo binoojiinim awii aanke gakendaasad?

Ganigen agwa bezhgwaabig zgaknigaadeg ensa giijigak bakaan adaa zhichgemgad.

Yaaman ZGZI, gdaa naadmoowaa gdo binoojiinim adoo naamdamwin geget awii aawinanig. Aanke age Canada Gakendaasiwin Mazinigan, giishpin aanke toowin zhoonyaa zhiwe ZGZI gdo binoojiinim gakendaasiwin shkwaa giizhiitaad skoonwid, ganimaa adaa debnaan Canada Gakendaasiwin Zgaknigewin Bagidinamaagewin.

Wegnesh yaawang Canada Gakendaaswin Zgaknigewin Bagidnamaagewin?

Owi Canada Gakendaasiwin Zgaknigewin Bagidnamaagewin aawan zhoonyaa Gimaa Gamig Canada

e’zgaknamwaad zhiwe ZGZI gdo binoojiinim. Owi adaa aawan dabagewin apiinish $500 ensa biboon, dabaamjigaadek mnik e’zgaknaman zhiwe RESP gdo binoojiinim. Agiishpin bangii gashkitoowaad gdo inoodewiziwin, adaa miigwenaa-aa aanke mnik zhoonyaa apiinish $100 ensa biboon zhiwe ZGZI. Binoojiin gnimaa adaa debnaan apiinish mnik $7,200 Canada Gakendaasiwin Zhoonyaa Zagaknigewin Bagidnamaagewin zhiwe ZGZI awii aanke gakendaaswaad eshkwaa giizhiitaa-aad skoonwiwaad.

Owi Canada Gakendaasiwin Mazinigan na ada madookdaan bekaanag aanin Gimaa Gamig Canada Bamitaagewinan e’debnamaa?

Owi Canada Gakendaasiwin Mazinigan miinwaa Canada Gakendaasiwin Zgaknigewin Bagidnigewin gaawii mdookdaagemgasno aanin Gimaa Gamig Canada bamitaagewinan.

Aaniish ezhi nasaaknamaa ZGZI miinwaa ezhi debnamaa Canada Gakendaasiwin Mazinigan miinwaa Canada Gakendaasiwin Zagaknigewin Bagidnigewin awa binoojiin?

Gdaa nasaaknaan owi ZGZI odi zhoonyaa gamgoon, maage nesdowenjgaadeg zhoonyaa naagdowenjgewin maage maamwi naagdewenjgaadeg gnoowenjgewin. Ninda zhoonyaa gamgoon, naagdewenjgejig miinwaa e’gnoowenjgejig aawog ZGZI maagwejig.

Shkintam Eshchigeng – Majidwen Anokii Agindaason Mazina-igan (SIN) awa gdo binoojiinim. Wenpash.

Giigidan: 1 800 O-Canada (1-800-622-6232), maagbidoon canada.ca/social-insurance-number woshme awii gakendman maage anizhaan odi Service Canada Centre besha endnakii-in.

Ekwaniizhing eshchigeng – Dowaabam ZGZI nyaagdowendang owi maagwed Canada Gakendaaswin Mzinigan. Aaanin agwa ZGZI nyaagdewendmajig gdaa gagwejmigoog awii dabaman enakiiwaad, maage nendwendaagwok zhiwe ZGZIs, aapaji dash ishpendaagwad awii nda gakenjgewin miinwaa weweni awii gagwedwewin owii makoowad ZGZI nyaagdowendang age miiksed giin nendwaamdaman.

Gnimaa gdaa gagwedwen:

 • Endgwen oji yaamwaad Canada Gakendaasiwin Mazinigan miinwaa Canada Gakendaasiwin Zgaknigewin Bagidnigewin;
 • Wegnesh dnoowaan ZGZIs eyaamwaad (inodewiziwin, n’jike bemaadzid maage maamwi wiijiiewin) miinwaa ezhi nishing miinwaa iniwewin ensa bebezhig;
 • Wegnesh zhoonyaakewinan dnoowaa eyaamwaad miinwaa ezhi nishing miinwaa iniwewin bebezhig; miinwaa
 • Engindaaswaad naagdewenjgewaad miinwaa maazhii-ii dabagewin yaawang.

Yaa-abi gagwedwewinan awii naadmaagyin makowad ZGZI maagwed memaanji miikseg ezhi dowendman, gnoowaamdan ZGZI bakiignigan odi Canada.ca.

Ekwa Nsing – Nsaaknan owi ZGZI. Gdaa gagwejmaa owa ZGZI maagwed awii naadmaag awii mooshkinebiiman mazinigan ezhinikaadeg: "APPLICATION: Basic and Additional Canada Education Savings Grant (CESG) and Canada Learning Bond (CLB)".

Aapiish age dinmaa naadmaagewin maage woshme gakendmowin?

Gimaa Gamig Canada

1 800 O-Canada (1-800-622-6232) Hivayauta: 1-800-926-9105

Baa’izhaan Service Canada office besha end-nakii-in.

Canada.ca/education-savings Canada.ca/epargne-etudes

Maajiibiigan:

Canada Education Savings Program

Employment and Social Development Canada 140 Promenade du Portage, Phase IV, Mailstop: Bag 4 Gatineau QC K1A 0J9

Canada Revenue Agency Giishpin gegoo awii gagwedwewin owi zhoonyaa dabagewin maage bamitaagewin 1-800-959-8281

Financial Consumer Agency of Canada Giishpin gegoo awii gikendaman awii naadmaagowin awii naagdowendaman ga’zhoonyaam 1-866-461-3222

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: