ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19): ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰੋਤ

ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

ਟੀਕਾਕਰਣ

ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ

ਕੋਵਿਡ ਅਲਰਟ

ਯਾਤਰੀ

ਵਰਕਰ

ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸਮੂਹ

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਸਫਾਈ

ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੋਵਿਡ ਅਲਰਟ

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: