Chimen imigrasyon pou sitwayen Kolonbyen, Ayisyen ak Venezyelyen ki genyen fanmi nan Kanada

Dokiman Enfómasyon

Eske mwen ka prezante yon demann?

Pou w ka prezante yon demann, ou dwe 

 • Yon sitwayen Kolonbyen, Ayisyen oubyen Venezyelyen
 • Abite o Meksik, an Amerik santral ou Amerik di Sid, oubyen nan yon peyi Karayib
 • Se mari ou madanm, plase ak yon rezidan oubyen yon sitwayen Kanadyen, yon pitit (kelke swa laj li),  pitit pitit,  paran,  gran paran ou,  frè oubyen sè yon sitwayen Kanadyen, ou yon rezidan pèmanan ki dispoze epi ki kapab sipòte demann ou an (yon “sipòtè”)
 • Gen entansyon pou viv nenpòt lòt kote nan Kanada, men pa nan Kebèk;
 • Posede yon paspò valid oubyen yon dokiman vwayaj ou yon pyès idantite admisib.

Manm fanmi pwòch ou (pitit ki depann de ou ki genyen mwens ke 22 zan, mari ou madanm ou, yon moun ou plase ak li) kapab fè pati aplikasyon ou an tou.

Eske mwen kapab yon “sipòtè” pou manm fanmi mwen?

Pou w ka yon sipotè, ou dwe yon sitwayen Kanadyen ou byen yon rezidan pèmanan, ki gen 18 tan pou pipiti. Ou dwe rezide nan Kanada, men pa nan pwovens Kebèk. Ou dwe tou :

 • pa anba mezi depòtasyon
 • pa nan penitansye ou nan prizon oubyen nan yon mezon koreksyon
 • pat deklare koupab nan Kanada kòm asasen oubyen ou pat tonbe nan yon enfraksyon selon atik 1 ou 2 nan Lwa systèm koreksyonèl ak libète sou kondisyon an, menm si sa te pase nan yon peyi etranje epi enfraksyon an sanblab, men si li te tonbe ou pa anba pouswit pou miz an akisasyon, e poko gen 5 an depi pènn prizon an te fini.
 • ou pa an defo pèman pou yon angajman parenaj ou yon obligasyon pèman pou yon dosye kèlkonk devan yon tribinal.
 • ou pa an defo pou ranbouse you dèt selon paragraf 145(1) nan Lwa sou imigrasyon ak proteksyon refijye pou w peye bay Majeste an tèt Kanada a.
 • ou pa yon moun ki pèdi kredi li epi ki toujou anba Lwa sou fayit ak moun ki paka peye dèt yo.
 • ou pap resewa èd sosyal pou yon lòt rezon ki pa envalidite
 • ou pat aksepte, epi konprann ou pa dwe aksepte, lajan nan men yon sitwayen etranje ni nan men moun nan fanmi li kap akonpaye li.

Ki responsabilite mwen kòm « sipòtè »?

Kòm moun kap sipòte, ou responsab pou ede demandè a etabli nan Kanada epi ba li, ak tout manm fanmi li, sipò pou yon lane pandan lap enstale epi entegre nan nouvèl vi sa a.

Akèy ak bezwen debaz

Lè demandè a rive (ak manm fanmi li, selon jan sa ye), ou responsab pou akeyi li nan ayopò a epi mennen li kote li pral abite a. Ou dwe ede yo jwenn yon kay pou yo abite. Ou dwe asire ou tou yo gen manje, rad, tout lòt bagay ak bezwen debaz yo ka genyen pandan premye ane yo nan Kanada. Finalman, ou dwe eksplike yo, montre yo lavi nan Kanada, kijan pou yo itilize transpò nan otobis, sèvis labank, achte tout kote, ak dwa epi responsabilite yo.

Jwenn sèvis enpòtan yo

An plis bezwen de baz yo, ou responsab pou ede demandè a entèprete ak konprann enfomasyon yo pou li ka jwenn sèvis enpòtan yo. Ou dwe ede li ouvri you kont labank pou li ka reseswa èd finansyè, ede li enskri nan pwogram ak sèvis pwovens ak federal yo, fè yon demann pou yon nimewo asirans sosyal epi enskri nan pwogram sante pwovens kote li ye a.

Ou responsab tou pou ede demandè a jwenn yon dòktè fanmi, you dantis ak yon dòktè espesyalis nan zye, epi pran dispozisyon pou reponn ak tout lòt bezwen medikal li men ak fanmi li ka bezwen . Pitit li yo dwe enskri nan lekòl. Ou dwe ede yo jwenn aksè nan sèvis ki gen rapò ak travay yo pral refere yo ba yo si, pa egzanp, yo te resevwa èd ak sipò avan yo rive nan peyi a oubyen ou ka mennen yo jwenn lòt sèvis founisè sèvis yo ofri pou yo ka etabli yo, pou sa ale nan founisè sèvis, yo kapab ede yo tou nan aprantisaj lang oswa lòt enfòmasyon sou lavi nan Kanada.

Ki sèvis etablisman ki ap disponib pou moun ki otorize vini Kanada?

Demandè ki aprouve yo ap kapab jwenn sèvis sa yo :

 • sèvis ki ofri avan yo rive, evaliyasyon konpetans profesyonèl yo ak referans pou bay yon founisè sèvis etablisman nan vil oubyen nan kominote yo etabli a.
 • tout sèvis ki etabli nan kad pwogram etablisman, klike sou Pwogram pou etablisman
 • èd finansyè tranzitwa ki se èd finansyè pwovizwa nan kad Pwogran èd pou reenstalasyon yo ki ka reponn ak bezwen yo pou ede yo etabli lè yo fèk rive

Kijan pou mwen aplike?

Pou prezante you demann, ou dwe voye you demann sou pòtay oubyen sou sit entènèt Imigrasyon Kanada a pòtay anliy Imigrasyon. Ou dwe bay yon deklarasyon solanèl sipòtè ou a ki konfime ke li prè pou sipòte ou nan Kanada. Sonje fòmilè demann yo disponib an fransè ak anglè.

Ki dokiman mwen dwe bay ak aplikasyon an?

Fòmilè ou dwe ranpli sou sit intènèt la

 • Fòmilè aplikasyon jeneral pou Kanada – pou demandè prensipal la
 • Ransèyman siplemantè sou fanmi an – pou demandè prensipal la ak mari ou madanm li, ou moun ki plase ak li epi pou chak timoun yo responsab ki genyen plis pase 18 lane (menm si y’ap akonpanye yo ou pa)
 • Atik A – Enfòmasyon avan yo/Deklarasyon – istwa pèsonèl detaye pou 10 dènyè lane ou a pati laj 18 tan si ou genyen mwens ke 28 tan.

Dokiman wap telechaje avek aplikasyon ou an

 • Anèks 1: Deklarasyon – demandè prensipal la dwe ranpli epi siyen’l (kap disponib depi w fè demann yo)
 • Deklarasyon solanèl – Sipòtè a dwe ranpli epi siyen’l, men se demandè prensipal la ki dwe telechaje’l (kap disponib depi lansman demann yo)
 • Sèvis yon reprezantan, pou sa klike sou Itilize yon represantan– Si ou vle itilize sèvis yon reprezantan nan zafè imigrasyon (avoka ou konsiltan) pou ede ou ranpli demann ou an, demandè prensipal la ak reprezantan li an dwe ranpli, enprime, siyen epi ajoute dat sou fòmilè a avan yo voye li pa reprezantan an.
 • Otorizasyon pou kominike ransèyman pèsonèl ou a yon moun ou chwazi. Pou plis enfòmasyon, klike sou Otorite pou kominike enfòmasyon pèsonèl bay yon moun ou chwazi – si ou aksepte otorize Imigrasyon, Refijye ak Sitwayènte Kanada (IRCC) ak Ajans sèvis frontalye nan Kanada (ASFC) pou kominike ransèyman dosye ou a bay yon moun ki pa yon reprezantan.
 • Prèv lyen parante – yon dokiman pou konfime relasyon ant demandè prensipal la ak sipòtè a (pa egzanp batistè pou demontre lyen familial yo)
 • Prèv estati – yon dokiman pou pèmèt sipòtè a bay prèv li se sitwayen kanadyen oubyen li se rezidan pèmanan.
 • Dokiman idantite– pyès idantite gouvènman pwovensyal la bay sipòtè a ki endike non konplè li, dat nesans ak adrès li pou prouve li pa rezide nan pwovens Kebèk.
 • Sètifika Polis pou demandè prensipal la ak tout moun li responsab ki genyen plis pase 18 tan ki akonpaye li – Ou dwe jwenn yon sètifika polis nan chak peyi oubyen teritwa kote ou te viv pandan 6 mwa ou plis depi ou te genyen 18 tan.
 • Dokiman vwayaj ak paspò – paspò, dokiman vwayaj ak tout lòt dokiman idantite demandè prensipal la ak moun li responsab yo ki endike nasyonalite
 • Foto – Yon foto pou demandè prensipal la ak chak manm fanmi li (menm si y’ap akonpanye li ou pa) te fè pandan 6 dènye mwa aprè li te fin voye demann lan (fòma JPG ou JPEG)

Détails de la page

Date de modification :