حفظ حریم خصوصی متقاضیان

دولت کانادا تعهدات خود را در حفظ حریم خصوصی و امنیتی بسیار جدی می گیرد.

ما با دفتر کمسیون حفظ حریم خصوصی کانادا همکاری می کنیم تا از حفظ شایسته اطلاعات خصوصی و شخصی شما هنگام جمع آوری، استفاده و اشتراک اطلاعات بیومتریکی اطمینان حاصل نماییم.

خدمات جمع آوری بیومتریک وزارت مهاجرت کانادا تحت استانداردهای جامع اطلاعاتی و ارسالی انجام می شود تا از حفظ امنیت و صیانت اطلاعات خصوصی افراد اطمینان حاصل گردد.

تکنیکهای حفاظتی وجود دارد که اطمینان حاصل شود که اطلاعات شما بنحو امنی، با استفاده از سیستم رمز گذاری جمع آوری، نگهداری و ارسال می شود.  این اقدامات از دسترسی غیر قانونی به اطلاعات شما جلوگیری میکند.

پس از آنکه اطلاعات شما به صورت کامل به سیستم بیومتریک مهاجرتی کانادا انتقال یافت، از سیستم جمع آوری حذف می شود.

اطلاعات شما فقط با کشورهایی که با آنها همکاری داریم و با رعایت قوانین حفظ حریم خصوصی و در چهارچوب آزادی های شهروندی و تعهدات حقوق بشرشامل اساسنامه حقوق و آزادی کانادا به اشتراک گذاشته خواهد شد.

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: