بیماری ویروس کرونا (کووید 19): منابع آگاهی

این منابع را دانلود کنید و آنها را با جامعه خود به اشتراک بگذارید.

واکسیناسیون

حفاظت از خود و دیگران

هشدار کووید

مسافران

قرنطینه و ایزوله

گروه‌های در معرض خطر

مراقبان

نظافت

آماده شدن

درمورد کووید 19

اشتراک گذاری در رسانه‌های اجتماعی

اشتراک گذاری برای استفاده شخصی

اشتراک گذاری برای سازمان‌ها

هشدار کووید

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: