Online form upang magreport ng pag-abuso sa Temporary Foreign Workers

Kung ikaw ay nasa mapanganib o peligrosong sitwasyon, mangyaring tumawag kaagad sa 9-1-1.
Ito'y libreng tawag mula sa anumang telepono sa Canada.

Kahit sino ay maaaring gumawa ng report. Lubhang siniseryoso namin ang lahat ng mga report ng pag-abuso sa temporary foreign workers.

Ang lahat ng impormasyon ay protektado ng mga batas ng Canada ukol sa privacy/pagka-pribado, at ang mga report ay pananatilihing kompidensiyal.

Hindi namin kailanman sasabihin sa isang employer kung sino ang gumawa ng report. Gayunman, maari naming ibigay ang impormasyon na ito sa ibang mga kagawaran ng o mga ahensiya ng gobyerno ng Canada na makakatulong.

Basahin ang aming kompletong Pahayag sa Pagka-pribado

Mangyaring sabihin sa amin

Paunawa: maaari kang magreport ng abuso kahit na wala ka sa Canada.

Ano ang nangyayari (maari kang pumili ng higit pa sa isa)

Mga halimbawa: Hindi ako binabayaran; ang housing ay hindi tulad ng ipinangako sa akin; ang trabaho ay hindi tulad ng inilarawan sa LMIA.

Hindi mo kailangang ibigay sa amin ang iyong pangalan o contact information kung ayaw mo, pero makakatulong sa amin kung ibibigay mo ito:

Isama ang country at city codes kung hindi ito isang numero sa Canada.

Page details

Date modified: