Paano magreport ng pag-abuso sa Temporary Foreign Workers

Kung ikaw ay nasa mapanganib o peligrosong sitwasyon, mangyaring tumawag kaagad sa 9-1-1.
Ito'y libreng tawag mula sa anumang telepono sa Canada.

Ang lahat ng workers sa Canada ay protektado sa ilalim ng batas ng Canada.

Lubhang sineseryoso ng Canada ang pag-abuso sa temporary foreign workers (TFW) o ang TFW program. Ang mga employer na umaabuso sa workers o sa program ay maaring multahan o pagbawalan sa program.

Ang kahit sino man ay maaring magreport ng pag-abuso, halimbawa:

 • ang worker
 • isang kasamahan sa trabaho
 • ang employer
 • isang miyembro ng publiko
 • Isang banyagang konsulada
 • Isang grupong pang-adbokasiya

Uri ng abuso na dapat mong ireport

 • Mayroong nagbabanta, nagbu-bully, o umaabuso sa iyo
 • Mayroong nagbabanta sa iyong status sa Canada
 • Hindi ka pinahihintulutang umalis sa iyong lokasyon ng trabaho o sa iyong tirahan
 • Hawak ng iba ang iyong passport o mga dokumento
 • Hindi mo natatanggap ang iyong wastong suweldo o time-off
 • Ang trabahong ginagawa mo ay naiiba sa trabahong sinang-ayunan mong gawin, o sa trabahong sinabi sa LMIA

Ang mga dapat malaman kapag gumagawa ng report

 • Mahalagang sabihin mo sa amin ang lahat ng impormasyon na maibibigay mo
 • Ang impormasyon na ibibigay mo sa amin ay protektado ng mga batas ng Canada ukol sa privacy/pagka-pribado
 • Hindi namin kailanman sasabihin sa iyong employer o sa sinoman sa iyong lugar ng trabaho kung sino ang gumawa ng report
 • Hindi mo kailangang ibigay ang iyong pangalan, telepono, o LMIA/work permit number upang gumawa ng report, pero makakatulong ang mga ito sa amin kung sakaling kailangan namin ng karagdagang impormasyon
 • Hindi ka namin kokontakin at hindi namin ibibigay ang iyong impormasyon nang wala ng iyong permiso
 • Dahil sa privacy, hindi namin masasabi sa iyo kung ano ang status ng isang report

Impormasyon na kailangan mo upang gumawa ng report

 • Ang pangalan, address, at telepono ng negosyo/kalakalan o organisasyon
 • Ang (mga) pangalan o mga posisyon ng mga taong may kinalaman sa iyong report
 • Ano ang abuso

Ireport ang abuso

Iba pang mga paraan upang mag-report ng pang-aabuso

 • Sa telepono

  Tawagan ang telephone tip line ng Service Canada: 1‑866‑602‑9448 (available 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo)

  Kapag tumawag ka sa telephone tip line, maari mong gawin ang sumusunod:

  • Mag-iwan ng mensahe na may impormasyon na maiimbestiga ng Service Canada, o kaya
  • Kumausap sa isang live Service Canada agent sa isa sa mahigit sa 200 wika

  Ang agents ay available sa mga oras na ito (Eastern time zone)

  • Lunes hanggang Biyernes: 6:30 am hanggang 8:00 pm
  • Sabado, Linggo, at mga piyesta opisyal: 9:00 am hanggang 3:00 pm
 • Nang personal

  Bisitahin ang Service Canada Centre

 • Sa mail

  Ipadala ang impormasyon sa:

  Temporary Foreign Worker Program Branch
  Service Canada
  6th Floor, 165 Hotel-de-Ville, Mailstop L610
  Gatineau QC K1A 0J2
  Canada

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: