ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᖅᑐᖅ (ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19): ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒋᓂᐊᖅᑕᑎᑦ

ᖃᕆᓴᐅᔭᕐᓄᑦ ᐃᓕᓗᒍ ᐃᑲᔫᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑐᑎᒋᓂᐊᖅᑕᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᖕᒥᓗᒋᑦ ᓄᓇᖃᑎᖕᓄᑦ.

ᑲᐴᑎ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎ

ᓴᐳᒻᒥᓗᑎᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖕᓂᒃ

ᐸᕿᔨᑦ

ᓱᓕᔪᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ

ᑐᓴᐅᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑕᑎᑦ

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: