கொரோனா வைரசு நோய் (COVID-19): விழிப்புணர்வு வளங்கள்

வளங்களைப் பதிவிறக்கி அவற்றை உங்கள் சமூகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

தடுப்பூசியேற்றல்

உங்களையும் ஏனையோரையும் பாதுகாருங்கள்

COVID Alert

பயணிகள்

தனிமைப்படுதலும்

இடர்ப்பாட்டிலுள்ள குழுக்கள்

பராமரிப்பாளர்கள்

சுத்தமாக்கல்

சமூக ஊடகப் பகிர்வு

தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்காகப் பகிர்தல்

நிறுவனங்களுக்காகப் பகிர்தல்

COVID Alert

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: