கொரோனா வைரசு நோய் (COVID-19): விழிப்புணர்வு வளங்கள்

வளங்களைப் பதிவிறக்கி அவற்றை உங்கள் சமூகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

தடுப்பூசியேற்றல்

உங்களையும் ஏனையோரையும் பாதுகாருங்கள்

தனிமைப்படுதலும்

இடர்ப்பாட்டிலுள்ள குழுக்கள்

பராமரிப்பாளர்கள்

சுத்தமாக்கல்

சமூக ஊடகப் பகிர்வு

தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்காகப் பகிர்தல்

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: