Bệnh do vi-rút corona (COVID-19): Nguồn tài liệu nâng cao sự nhận thức

Tải các tài liệu này xuống và chia sẻ chúng với cộng đồng của quý vị.

Tiêm phòng

Bảo vệ mình và người khác

Cảnh báo COVID

Người lao động

Các nhóm có nguy cơ cao

Người chăm sóc

Làm sạch

Chuẩn bị sẵn sàng

Giới thiệu về COVID-19

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: