ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ: ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਗਾਈਡ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (International Mobility Program) ਤਹਿਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ" ਦੇਖੋ।

ਇਸ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ

ਬਦਲਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ

ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ: ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ [PDF - 178.6 KB]

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ
 • ਕੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਨਕਲ ਦੇਣਾ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
 • ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ (ਅਪਵਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੀਮਾ ਖੰਡ ਦੇਖੋ)
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ, ਨਾਕਾਫੀ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ)। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਕਿੱਤੇ, ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੀਮਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ

ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਉਸ ਜਗਹ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂਮੈਕਸਿਕੋ ਜਾਂ ਕੈਰੀਬੀਅਨਤੋਂ ਕੋਈ ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ

ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਦਵਾ-ਫਰੋਸ਼) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਡਾਕਟਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ
 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
 • ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਕੋਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਨਿਕ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਖੰਡ ਦੇਖੋ।)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ:

 • ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ
 • ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ:

 • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ/ਰਾਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ) ਜਦ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 • ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
 • ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋ (ਹੇਠਾਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇਖੋ)।

ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ, ਜਿਨਸੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

 • ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਧਮਕੀਆਂ, ਅਪਮਾਨ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ
 • ਬੇਲੋੜੀ ਜਿਨਸੀ ਛੋਹ
 • ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ
 • ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾ

ਕਿਸੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਨੁਕਤਾ ਲਾਈਨ ਨਾਲ 1-866-602-9448 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 9-1-1 ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਦਲਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ EI ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਦਲਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਨਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੌਬ ਬੈਂਕਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਸੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਘੱਟ-ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟਰੀਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਮੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘੱਟ-ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਚਿਤ, ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਗਣਯੋਗ ਬਸੇਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਸੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ।

ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Seasonal Agricultural Worker Program) ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਉਚਿਤ ਬਸੇਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਿਵਾਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਕੋ ਜਾਂ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਤੋਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਸੇਰੇ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਸੇਰਾ

ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਸੂਬਾਈ/ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ (ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ)
 • ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ
 • ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ
 • ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਰੱਖੋ
 • ਉਚਿਤ ਹਵਾਦਾਰੀ ਹੋਵੇ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੌਇਲਟਾਂ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਹਨ ਜੋ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਨੁਕਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-866-602-9448 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।

ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਕਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੁਕਤਾ ਲਾਈਨ: 1-866-602-9448

 • ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਏਜੰਟ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਨਣਸ਼ੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੰਨਣਸ਼ੀਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

 • ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ:
  • ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਿਊਕਮਰਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਮਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ: (604) 270-0077
  • ਮੋਜ਼ੇਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ: (604) 254-9626
  • DIVERSEcity ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸੌਰਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ: (604) 547-1240
 • ਅਲਬਰਟਾ, ਸਾਸਕੈਚਵਾਨ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ:
  • ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (CCIS) ਕੈਲਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ (YYC) ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੰਧ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ: 1-888-331-1110
 • ਓਨਟਾਰੀਓ:
  • ਪੌਲੀਕਲਚਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੋਰੰਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ (YYZ) ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ: 1- 844-493-5839 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 2266
  • TNO-The Neighbourhood Organization ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ: (647) 296-0161
  • Workforce WindsorEssex ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: (226) 774-5829
 • ਕਿਊਬੈਕ:
  • ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਟੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?"
 • ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ:
 • ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ:

ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ

ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ:

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਸੰਘੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 1-800-641-4049 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਦਦ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹੌਟਲਾਈਨ 1-833-900-1010 'ਤੇ; ਜਾਂ
 • ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਨੁਕਤਾ ਲਾਈਨ 1-866-602-9448 'ਤੇ

Page details

Date modified: