แรงงานชั่วคราวต่างชาติ: สิทธิของคุณจะได้รับการคุ้มครอง

From: Employment and Social Development Canada

มือนี้มีไว้สำหรับแรงงานต่างชาติชั่วคราวที่ได้รับการว่าจ้างภายใต้โครงการแรงงานต่างด้าวชั่วคราว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในฐานะแรงงานต่างด้าวที่จ้างภายใต้โครงการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ โปรดดู “เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของคุณ

ในหน้านี้

Alternate formats

แรงงานชั่วคราวต่างชาติ: สิทธิของคุณจะได้รับการคุ้มครอง [PDF - 352 KB]

สิทธิของคุณ

ที่แคนาดา กฎหมายจะคุ้มครองสิทธิของแรงงานทุกคน รวมถึง แรงงานชั่วคราวต่างชาติ หากคุณเป็นแรงงานชั่วคราวต่างชาติ คุณจะได้รับสิทธิและความคุ้มครองเฉกเช่นชาวแคนาเดียนและผู้มีถิ่นพำนักถาวร

นายจ้างของคุณจะต้อง:

 • ให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับสิทธิของคุณ
 • ให้คุณลงลายมื่อชื่อในสำเนาข้อตกลงการจ้างงานในวันแรกหรือก่อนวันแรกของการทำงาน
 • จ่ายค่าจ้างการทำงานให้แก่คุณตามที่ได้ระบุในข้อตกลงการจ้างงาน ซึ่งหมายรวมถึงการทำงานล่วงเวลา หากมีการระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
 • พยายามให้คุณมีสถานที่ทำงานที่ปลอดการล่วงละเมิด รวมถึงการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานการจ้างงาน และการรับคนเข้าทำงานของรัฐหรือดินแดนที่คุณทำงาน
 • จัดหาและจ่ายค่าประกันสุขภาพเอกชนที่ครอบคลุมการดูแลทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉินจนกว่าคุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงการประกันสุขภาพจากรัฐหรือดินแดน (ดูข้อยกเว้นได้ในส่วนการประกันการดูแลสุขภาพ)
 • พยายามให้คุณสามารถเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพหากคุณได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในสถานที่ทำงาน)

นายจ้างไม่สามารถ:

 • บังคับให้คุณทำงานที่ไม่ปลอดภัย หรือทำงานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำตามข้อตกลงการจ้างงานของคุณ
 • บังคับให้คุณทำงานหากคุณป่วยหรือมีอาการบาดเจ็บ
 • กดดันหรือบังคับให้คุณทำงานล่วงเวลาที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงการจ้างงานของคุณ
 • ลงโทษคุณจากการรายงานการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง งานที่ไม่ปลอดภัย ที่พักที่ไม่เหมาะสม หรือการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการตรวจสอบ
 • ริบหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงานของคุณไปจากคุณได้
 • ส่งคุณออกจากแคนาดา หรือเปลี่ยนแปลงสถานะการเข้าประเทศของคุณ
 • สั่งให้คุณจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานที่พวกเขาจะต้องเป็นผู้จ่ายให้คุณเมื่อมีการว่าจ้างคืนให้นายจ้าง

ข้อตกลงการจ้างงานของคุณ

นายจ้างของคุณจะต้องมอบสำเนาข้อตกลงการจ้างงานให้แก่คุณในวันแรกหรือก่อนวันแรกของการทำงาน เอกสารจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส โดยจะเป็นภาษาราชการที่คุณได้เลือกเมื่อคุณอยู่ในแคนาดา ทั้งนายจ้างและตัวคุณเองจะต้องลงลายมือชื่อในข้อตกลงนี้ ข้อตกลงการจ้างงานจะต้องอ้างถึงเนื้องาน ค่าแรง และสภาพการทำงานเดียวกันกับร่างข้อเสนอการจ้างงานให้คุณ

การเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพ

คุณไม่จำเป็นต้องขออนุญาตนายจ้างของคุณเพื่อเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่ต้องจ่ายค่าพบแพทย์ หรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในแคนาดา

ประกันการดูแลสุขภาพของรัฐหรือดินแดน

คุณจะสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพของรัฐหรือดินแดนที่คุณทำงานอยู่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากคุณเพิ่งเดินทางมาถึงแคนาดา อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะก่อนที่คุณจะได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสุขภาพของรัฐหรือดินแดน นายจ้างของคุณจะช่วยเหลือให้คุณให้ได้รับความคุ้มครองประกันสุขภาพตามที่รัฐหรือดินแดนกำหนด 

ประกันสุขภาพเอกชน

หากมีระยะเวลาที่คุณยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสุขภาพของรัฐหรือดินแดนที่คุณทำงานอยู่ นายจ้างของคุณจะต้องจัดหา และจ่ายค่าประกันสุขภาพเอกชนที่ครอบคลุมการดูแลทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉินให้แก่คุณ นายจ้างของคุณไม่สามารถหักเงินจากค่าจ้างของคุณสำหรับประกันสุขภาพเอกชนนี้ได้

หากคุณเป็นแรงงานเกษตรกรรมตามฤดูกาลที่มาจาก เม็กซิโก หรือ แคริบเบียนจะไม่เข้าข่ายนี้เนื่องจากข้อตกลงนี้ระหว่างแคนาดากับประเทศดังกล่าวรวมการประกันสุขภาพชั่วคราวแล้ว

หากคุณได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในสถานที่ทำงาน

แจ้งให้หัวหน้างานหรือนายจ้างทราบโดยเร็วที่สุด และไปพบแพทย์ทันที นายจ้างของคุณจะต้องพยายามให้คุณเข้าถึงผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ (เช่น แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร) โดยตัวอย่างเช่น

 • ให้คุณลางานเพื่อไปพบแพทย์
 • จัดให้มีโทรศัพท์ที่พร้อมในการติดต่อหน่วยบริการฉุกเฉิน
 • ให้ข้อมูลว่าคุณจะต้องทำอย่างไร และไปที่ไหนเพื่อรับการดูแลสุขภาพ
 • ช่วยให้คุณมียานพาหนะเพื่อไปยังผู้ให้บริการดูแลสุขภาพได้

นายจ้างของคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเดินทางไปยังโรงพยาบาล คลินิก ไปพบแพทย์ หรือบริการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ให้แก่คุณ (ดูข้อยกเว้นสำหรับแรงงานเกษตรกรรมตามฤดูกาลได้ในส่วนการประกันการดูแลสุขภาพ)

คุณมีสิทธิ์ที่จะพูดคุยกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเป็นการส่วนตัว โดยไม่ต้องมีนายจ้าง

สุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน

นายจ้างของคุณไม่สามารถบังคับให้คุณทำงานที่คุณเห็นว่าเป็นอันตราย ไม่สามารถไล่คุณออก หรือปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้คุณ นายจ้างของคุณจะต้องตรวจสอบอันตรายต่าง ๆ ที่มีการรายงานในสถานที่ทำงาน คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะทำงานจนกระทั่งคุณและนายจ้างของคุณจะเห็นตรงกันว่า:

 • อันตรายนั้นไดัรับการแก้ไข
 • คุณได้รับอุปกรณ์และการฝึกฝนที่เหมาะสม
 • ไม่ปรากฏปัญหาดังกล่าวอีกต่อไป

นายจ้างของคุณจะต้อง:

 • ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน
 • ฝึกฝนให้คุณทำงานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรอย่างปลอดภัย
 • มีอุปกรณ์ปกป้อง และการฝึกฝนที่เหมาะสมให้แก่คุณหากคุณจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลง/ผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในงานที่คุณทำ นายจ้างของคุณจะต้องไม่หักเงินจากค่าจ้างของคุณเป็นค่าอุปกรณ์หรือการฝึกฝนนี้ คุณจะต้องเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์นี้อย่างถูกต้อง

รัฐและดินแดนส่วนใหญ่จะมีค่าชดเชยให้แก่แรงงาน (เงินที่จ่ายเพื่อชดเชยค่าจ้างที่หายไป) เมื่อแรงงานได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานของพวกเขา

 • ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายหากนายจ้างของคุณขัดขวางคุณจากการเรียกร้องค่าชดเชยของแรงงาน
 • ในหลายรัฐและดินแดน นายจ้างจะต้องจัดหาและจ่ายค่าประกันความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้ นายจ้างของคุณจะต้องไม่หักเงินจากค่าจ้างของคุณเพื่อการนี้
 • หากคุณและนายจ้างเห็นไม่ตรงกันในประเด็นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย ให้รายงานสถานการณ์ต่อสำนักงานสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานประจำรัฐหรือดินแดนของคุณ (ดูรายละเอียดติดต่อด้านล่าง)

สถานที่ทำงานที่ปลอดการล่วงละเมิด

นายจ้างต้องพยายามจัดสถานที่ทำงานที่ปลอดการล่วงละเมิด นายจ้างของคุณหรือผู้ใดก็ตามในนามของนายจ้างไม่สามารถล่วงละเมิดคุณทั้งทางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ หรือทางการเงินได้

การล่วงละเมิดนั้นครอบคลุมถึงการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย อาทิเช่น การขมขู่ว่าจะปลด มีมาตรการลงโทษ หรือไล่ออกเนื่องจากรายงานว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง พฤติกรรมใดที่ทำให้คุณเกรงกลัว รู้สึกถูกควบคุม หรือถูกกีดกันสามารถเรียกว่าเป็นการล่วงละเมิด

ตัวอย่างบางประการของการล่วงละเมิด:

 • ทำร้ายร่างกาย
 • ข่มขู่ ดูถูก
 • บังคับให้คุณทำงานอย่างไม่ปลอดภัยหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ
 • สัมผัสทางเพศที่ไม่พึงประสงค์
 • ควบคุมสถานที่ที่คุณสามารถไปได้ หรือบุคคลที่คุณสามารถพบได้
 • ขโมยของคุณ
 • เอาเงินบางส่วน หรือทั้งหมดที่ติดค้างคุณไว้ไป
 • ริบเอาหรือปฏิเสธที่จะคืนหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน หรือเอกสารประจำตัวอื่น ๆ ของคุณ
 • บังคับให้คุณฉ้อฉล
 • ไล่ออก ขู่ หรือลงโทษคุณจากการที่คุณร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพการทำงาน หรือการล่วงละเมิด หรือจากการเข้าร่วมการตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่แห่งรัฐ

กรุณาติดต่อสายคำแนะนำแบบเป็นความลับ Service Canadaได้ที่ 1-866-602-9448 เพื่อรายงานสถานการณ์ล่วงละเมิด หากคุณต้องการความช่วยเหลือในทันที โปรดติดต่อ 9-1-1 หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ของคุณ

หากคุณต้องออกจากงาน

นายจ้างของคุณควรมีการแจ้งเตือนอย่างสมเหตุสมผลก่อนการเลิกจ้างงานคุณ หากพวกเขาไม่ได้แจ้งเตือน จะต้องจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างให้แก่คุณ จำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณได้ทำงานมา และรัฐหรือดินแดนที่คุณทำงานอยู่

หากคุณต้องออกจากงานโดยไม่ใช่ความผิดของคุณ หรือออกจากงานเพราะถูกล่วงละเมิด คุณอาจเข้าข่ายที่จะได้รับเงินประกันการจ้างงาน

เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับประกันการจ้างงาน ดูได้ที่หน้า สิทธิประโยชน์ทั่วไป

การเปลี่ยนนายจ้าง

คุณสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตทำงานของคุณอาจอนุญาตให้คุณทำงานกับนายจ้างคนปัจจุบันได้เท่านั้น คุณจึงจำเป็นต้องสมัครขอ ใบอนุญาตทำงานใบใหม่ ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มทำงานกับนายจ้างคนอื่นได้ และนายจ้างคนใหม่ก็จะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลแคนาดาในการว่าจ้างแรงงานชั่วคราวต่างชาติใบใหม่เช่นกัน พวกเขาอาจต้องสมัครขอ การประเมินผลกระทบตลาดแรงงาน ใหม่

หากคุณเป็นแรงงานเกษตรกรรมตามฤดูกาล คุณอาจสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานใหม่

คุณสามารถใช้งาน ธนาคารงาน ของรัฐบาลแคนาดาเพื่อค้นหางานต่าง ๆ ที่มีนายจ้างชาวแคนาเดียนที่ต้องการว่าจ้างแรงงานชั่วคราวต่างชาติ ในการประกาศงานจะมีการระบุว่านายจ้างผู้นั้นได้สมัครหรือได้ผ่านการประเมินผลกระทบตลาดแรงงานแล้วหรือไม่ นายจ้างจำเป็นต้องมีสิ่งนี้เพื่อว่าจ้างแรงงานชั่วคราวต่างชาติได้

สิทธิในที่พักอาศัย

แรงงานกลุ่มเกษตรขั้นพื้นฐานและค่าแรงต่ำ

หากคุณเป็นแรงงานเกษตรขั้นพื้นฐานและค่าแรงต่ำ นายจ้างของคุณจะต้องแสดงความมั่นใจว่ามีที่พักที่เพียงพอ เหมาะสม และจ่ายชำระได้พร้อมให้คุณ นายจ้างของคุณสามารถหักเงินจากค่าจ้างของคุณเพื่อที่พักอาศัย และค่าใช้จ่าย อาทิเช่น น้ำและไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดบางประการตามสตรีมโปรแกรมของคุณ

แรงงานในโปรแกรมแรงงานเกษตรกรรมตามฤดูกาล

หากคุณได้รับว่าว่าจ้างผ่านโปรแกรมแรงงานเกษตรกรรมตามฤดูกาล นายจ้างของคุณจะต้องจัดหาที่พักอาศัยที่เหมาะสมให้คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นในรัฐบริติชโคลัมเบียที่นายจ้างสามารถหักค่าที่พักจากค่าจ้างของคุณได้) รายการที่หักเงินทั้งหมดจะต้องแสดงอยู่ในข้อตกลงการจ้างงาน การหักเงินที่อนุญาตให้ทำได้นั้นแตกต่างกันตามรัฐ หากคุณมาจาก เม็กซิโก หรือ แคริบเบียน ค่าที่พักอาศัยและสาธารณูปโภคจะต้องระบุอยู่ในข้อตกลงการจ้างงานที่ได้ลงลายมือชื่อแล้วของคุณ 

ที่พักอาศัยที่เหมาะสมเป็นอย่างไร

สถานที่ที่คุณพักอาศัยอยู่ควรเป็นไปตามกฎหมายของจังหวัด/ดินแดนและเทศบาล ซึ่งรวมถึง:

 • ปลอดภัย (ปราศจากสิ่งอันตราย)
 • ไม่แออัดเกินไป
 • อยู่ในสภาพที่ดี และปกป้องคุณจากสภาพอากาศ
 • มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้งานได้ และเครื่องตรวจจับควัน
 • มีการระบายอากาศที่ดี
 • มีห้องน้ำ อ่างล้างมือ และฝักบัวที่ใช้งานได้เหมาะสม และให้ความเป็นส่วนตัว
 • มีน้ำดื่มร้อนเย็นอยู่เสมอ

หากพบปัญหาเกี่ยวกับที่พักอาศัยของคุณ กรุณารายงานมาได้ที่สายให้คำแนะนำแบบเป็นความลับ Service Canada ได้ที่ 1-866-602-9448

วิธีขอความช่วยเหลือ

หากนายจ้างของคุณฝ่าฝืนกฎของโปรแกรมแรงงานชั่วคราวต่างชาติ หรือกำลังล่วงละเมิดคุณหรือคนที่คุณรู้จัก คุณควรรายงานสถานการณ์นี้

โทรหาสายด่วน Service Canada: 1-866-602-9448

 • บริการนี้เป็นบริการที่เป็นความลับ Service Canada จะไม่แจ้งนายจ้างของคุณว่าคุณได้โทรมา
 • คุณสามารถพูดคุยกับตัวแทน Service Canada ได้ในภาษาหนึ่งในบรรดาภาษากว่า 200 ภาษา
 • คุณสามารถทิ้งข้อความนิรนามเพื่อรายงานข้อกังวลใจของคุณได้ จะมีการดำเนินการในทุกสายโทรศัพท์อย่างจริงจัง และอาจมีการสืบสวน
 • คุณยังสามารถรายงานกรณีล่วงละเมิดกับ Service Canada ผ่าน แบบฟอร์มออนไลน์นี้

การเปลี่ยนงานเนื่องจากถูกล่วงละเมิดหรือเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด

หากคุณคิดว่าคุณกำลังถูกล่วงละเมิด หรือเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด คุณอาจมีสิทธิ์สมัครใบอนุญาตทำงานแบบเปิดสำหรับแรงงานที่เปราะบาง ใบอนุญาตทำงานแบบเปิดจะทำให้คุณเปลี่ยนงานได้โดยอนุญาตให้คุณทำงานกับนายจ้างคนใดก็ได้ในแคนาดาเกือบทั้งหมด มีข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถดูได้ที่หน้า แรงงานต่างชาติกลุ่มเปราะบางที่เป็นเหยื่อของการล่วงละเมิด

การขอความช่วยเหลือจากองค์กรสนับสนุนแรงงานข้ามชาติ

 • บริติชโคลัมเบีย
  • Community Airport Newcomers Network จะให้การต้อนรับแรงงานชั่วคราวต่างชาติอยู่ที่สนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์ โดยจะจัดรอบให้ข้อมูลและปฐมนิเทศ: (604) 270-0077
  • MOSAIC ให้บริการต่าง ๆ แก่แรงงานชั่วคราวต่างชาติและคอยประสานให้บุคคลดังกล่าวสามารถติดต่อกับองค์กรสนับสนุนที่อยู่ใกล้เคียงกับตนเองได้: 1-604-254-9626
  • DIVERSEcity Community Resources Society ไม่ได้ให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติโดยตรง แต่จะทำงานผ่านระบบเครือข่ายและพันธมิตร: 1-604-547-1240
 • อัลเบอร์ตา ซัสแคตเชวัน และแมนิโทบา
  • สมาคมผู้อพยพคาทอลิกแห่งคาลการี (CCIS) ให้บริการแก่แรงงานชั่วคราวต่างชาติอยู่ที่สนามบินนานาชาติคาลการี (YYC) และคอยประสานให้บุคคลดังกล่าวสามารถติดต่อกับองค์กรสนับสนุนที่อยู่ใกล้เคียงกับตนเองได้: 1-888-331-1110
 • ออนแทรีโอ
  • Polycultural Immigrant and Community Services จะให้การต้อนรับแรงงานชั่วคราวต่างชาติอยู่ที่สนามบินนานาชาติโทรอนโตเพียร์สัน (YYZ): 1-844-493-5839 ต่อ 2266
  • TNO-The Neighbourhood Organization ให้บริการต่าง ๆ แก่แรงงานชั่วคราวต่างชาติและคอยประสานให้บุคคลดังกล่าวสามารถติดต่อกับองค์กรสนับสนุนที่อยู่ใกล้เคียงกับตนเองได้: 1-647-296-0161
  • Workforce WindsorEssex ให้การสนับสนุนแรงงานชั่วคราวต่างชาติผ่านกลยุทธ์การประสานงานของชุมชน: 1-226-774-5829
 • เกแบ็ก
  • Immigrant Québec มีเว็บไซต์สำหรับแรงงานชั่วคราวต่างชาติ รายชื่อองค์กรสนับสนุนรวมอยู่ในแท็บ “ผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้บ้าง”
 • รัฐนิวบรันสวิก โนวาสโกเชีย และพรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์
 • นิวฟาวด์แลนด์และลาบราดอร์

การรายงานปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

คุณเคยถูกขอให้ทำงานที่อันตรายหรือไม่ สภาพที่ทำงานไม่ปลอดภัยใช่หรือไม่ คุณเคยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเพราะงานหรือไม่ หากคุณเคย ติดต่อสำนักงานสุขภาพและความปลอดภัยในรัฐหรือดินแดนของคุณ: 

การรายงานปัญหาการจ้างงานอื่น ๆ

หากคุณคิดว่าคุณได้รับค่าจ้างที่ไม่สมควร ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือหากนายจ้างของคุณไม่เคารพข้อตกลงการจ้างงาน ติดต่อสำนักงานมาตรฐานการจ้างงานในรัฐหรือดินแดนของคุณ:

ลูกจ้างที่ทำงานในภาคส่วนที่รัฐบาลกลางควบคุม

รัฐบาลประจำรัฐหรือดินแดนจะเป็นผู้ควบคุมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในแคนาดา แต่จะมี บางส่วนที่รัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุม หากสถานที่ทำงานของคุณมีรัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุม คุณสามารถร้องเรียนได้ทาง ออนไลน์ หรือโทร 1-800-641-4049
รายชื่ออุตสาหกรรมและสถานที่ทำงานที่รัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุม

การปกป้องและการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์

หากคุณคิดว่าคุณเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ หรือคุณสงสัย หรือรับรู้ถึงกิจกรรมการค้ามนุษย์ โทร:

 • ติดต่อ สายด่วนการค้ามนุษย์แห่งแคนาดาที่ 1-833-900-1010 เพื่อติดต่อบริการสนับสนุน หรือหน่วยงานกฎหมายประจำชุมชนของคุณ หรือ
 • สายให้คำแนะนำแบบเป็นความลับ Service Canada ที่ 1-866-602-9448

Page details

Date modified: