Benefits at Credits para sa Mga Bagong Dating sa Canada

Transcript

Karamihan sa mga serbisyo at benepisyo na ating tinatamasa sa Canada ay naging posible sa pamamagitan ng buwis.

Ang mga buwis na ating binabayaran ay nakakatulong din na maglagay ng pera sa mga bulsa

ng mga estudyante, mga pamilya na may mababang kita, mga bagong dating, mga matatanda, at mga taong may kapansanan,

sa pamamagitan ng les prestations et des crédits.

Alam mo bang maaari kang kwalipikado para sa versements de prestations et de crédits. kahit kararating mo lang at wala ka pang kita sa Canada?

Maaari kang kwalipikado para sa:

  • l’Allocation canadienne pour enfants;
  • le crédit pour la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (TPS/TVH); at
  • Iba pang naguugnay na programmes provinciaux et territoriaux

Ang l’Allocation canadienne pour enfants ay isang benepisyo na matatanggap tuwing buwan na walang buwis.

Ito ay tumutulong sa mga pamilya sa gastos ng pagpapalaki ng mga batang ang edad ay hindi hihigit sa 18 taon.

Ang crédit pour la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (TPS/TVH); ay matatanggap tuwing 3 buwan na walang buwis

ito ay tumutulong sa mga indibidwal na tao at mga pamilya na may mababa at katamtamang kita

para pagaanin ang lahat o parte ng TPS o TVH na kanilang binayaran.

Ang mga probinsya at mga teritoryo ay may ilang prestations rin et crédits na maaaring nararapat sa iyo.

Hindi mo na kailangang mag-aplay ng hiwalay para sa kaugnay na programmes provinciaux et territoriaux.

Ang l’Agence du revenu du Canada ang magtutukoy kung ikaw ay kwalipikado kapag nag-aplay ka para sa l’Allocation canadienne pour enfants o

sa pamamagitan ng mga impormasyon na nakasaad sa iyong déclaration de revenus.

Bago ka mag-aplay nitong mga prestations et crédits

kailangan mo munang kumuha ng numéro d’assurance sociale.

Upang magpatuloy ang pagtanggap ng versements de prestations et de crédits, kailangan mong gawin ang iyong buwis bawat taon,

kahit na wala kang kita sa nasabing taon o kahit nakatira ka sa Canada sa kaunting panahon lamang.

Kung ikaw ay may asawa o ka-live in partner, kailangan din nilang gawin ang buwis bawat taon upang makapagpatuloy sa pagtanggap ng iyong mga bayad.

Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanda ng iyong mga papeles sa buwis,

maari kang magbigay pahintulot sa ibang tao,

tulad ng membro ng pamilya, kaibigan, o isang comptable,

na siyang makitungo sa l’Agence du revenu du Canada para sa iyo.

Maaari ding maging libre ang paghahanda ng iyong mga papeles sa buwis sa pamamagitan ng mga boluntaryo galing sa comptoir d’impôts.

Ito po ang ilan sa mga pamamaraan na maitutulong ng l’Agence du revenu du Canada sa mga taong bago lang sa Canada.

Pumunta lamang sa canada.ca/nouveaux-arrivants-au-canada

o tumawag sa 1-800-387-1194 para sa karagdagang impormasyon.

At, matutong protektahan ang sarili laban sa mga scam.

Kung ikaw ay makakatanggap ng tawag, text o email na parang scam, marahil ito ay scam.

Kapag ikaw ay nagdududa, tumawag sa l’Agence du revenu du Canada.

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa canada.ca/impots-prevention-fraude.

Maraming salamat!

Détails de la page

Date de modification :