هنگام ورود به کانادا چه خواهد شد

هنگام ورود به کانادا، ما هویت شما را بررسی می کنیم تا مطمئن شویم که شما همان شخصی هستید که برای سفر به کانادا قبول شده اید.

بسته به اینکه از کجا وارد کانادا میشوید، چگونگی این بررسی تفاوت می کند.

  • در 8 فرودگاه اصلی کانادائی
    • اثر انگشت شما بطور اتوماتیک در یک کیوسک بازرسی اولیه چک میشود.
    • این سیستم هویت شما را با اطلاعات جمع آوری شده در هنگام تقاضای شما مقایسه و بررسی میکند.
  • در فرودگاه های کوچکتر و کلیه مرزهای ورودی زمینی
    • اگر ما شما را به بازرسی ثانویه ارجاع دهیم، یک افسر خدمات مرزی اثر انگشت شما را با استفاده از یک دستگاه تثبیت اثر انگشت چک خواهد کرد.

ورود به کانادا

توریست ها، دانشجویان و کارگران

اگر هویت شما تثبیت شود و واجد شرایط ورود به کانادا باشید، مأمور خدمات مرزی، پاسپورت شما را مهر میزند یا به شما میگوید که چه مدتی میتوانید در کانادا بمانید. معمولاً شما اجازه دارید تا 6 ماه در کانادا بمانید.

در بعضی موارد، مأمور ممکن است مدت اقامت شما را در کانادا محدود یا تمدید نماید تا شما بتوانید هدف برنامه ریزی شده از سفر خود را به انجام برسانید. اگر از چیزی مطمئن نیستید لطفا سئوال کنید.

افرادی که دارای اقامت دائمی هستند

اگر تقاضای اقامت دائم خود را در خارج از کانادا انجام داده و برای اولین بار وارد کانادا می شوید، لطفا شرایط ورود مربوط به نوع درخواست خود را ببینید که اطلاعات بیشتری در مورد مراحل مختلف پروسه بدست آورید:

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: